Ecofys: Herstructurering windlocaties in NH haalbaar

22 juli 2014 Consultancy.nl

In opdracht van de Provincie Noord-Holland heeft Ecofys een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van herstructurering van windenergie op land. Het adviesbureau werd verzocht de waarde van oude windturbines en nieuw te ontwikkelen locaties te bepalen. Ecofys stelde hiertoe een rekenmodel op – uit de bevindingen blijkt dat het financieel haalbaar is om oude windturbines uit te kopen en nieuwe turbines daarvoor in de plaats te ontwikkelen.

Wind op Land
De overheid heeft, in het kader van hun structuurvisie Wind op Land’ samen met de provincie Noord-Holland en het Interprovinciaal Overleg (IPO) afspraken gemaakt om in 2020 685,5 megawatt te laten genereren door windmolenparken op land. Om deze doelstelling te bereiken is berekend dat een deel daarvan, zo’n 105,5 MW kan worden gerealiseerd door kleine en verouderde windturbines door middel van een herstructurering te vervangen voor efficiëntere windturbines. Voor iedere nieuw te bouwen windturbines moeten dan twee oude installaties wijken.

Herstructurering windlocaties in NH haalbaar

Als gevolg van het beleid heeft de provincie Noord-Holland duurzaamheidsspecialist Ecofys gevraagd om de waarde van oude windturbines en nieuw te ontwikkelen locaties te bepalen. Met de bevindingen kan de provincie, in samenwerking met eigenaren van huidige windparken en projectontwikkelaars, een afweging maken of het zinvol is om de bestaande windmolens te herstructureren.

Bevindingen
Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat het uitkopen van kleinere (tot 300 kW) windturbines financieel realiseerbaar is. De restwaarde van deze voornamelijk oude turbines is beperkt, geschat op tussen de €10.000 a €20.000 per windturbine. Nieuwe turbines hebben daarentegen een overwaarde die kan oplopen tot circa €100.000 per turbine. Ecofys benadrukt verder dat de waardebepaling van een windpark maatwerk is en sterk kan variëren. Om uitgebreid inzicht te krijgen in kosten en baten dient per geval dienst een afzonderlijke waardebepaling te worden uitgevoerd.

Het uitkopen van grotere bestaande turbines (600 kW en groter) is echter financieel niet haalbaar. Deze turbines zijn nog te nieuw, te groot en het zou te duur zijn om deze windturbines te saneren, aldus Ecofys. Toch betekent dit niet per definitie dat de herstructureringsambitie van de provincie in gevaar komt. Van de kleinere turbines zijn voldoende exemplaren beschikbaar – zo’n 74 in totaal – om de target te behalen.

Nieuws

Meer nieuws over