BMC: Kritiek tijdspad voor de 3 grote decentralisaties

31 maart 2014 Consultancy.nl

Door de bezuinigingsdrift bij het Rijk worden steeds meer taken en verantwoordelijkheden van de overheid overgeheveld naar gemeenten. Op dit moment zijn gemeenten druk bezig zich voor te bereiden op de drie grote ‘decentralisaties’ van 2015 – de implementatie van de nieuwe opgaven rond jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie*.

Diverse enquêtes in de afgelopen maanden hebben laten zien dat gemeenten worstelen met de voorbereiding op deze transities. Voor gemeenten zijn deze taken nieuw en daarom moet expertise en capaciteit op lokaal niveau opgebouwd worden. Bovendien gaan de veranderingen gepaard met forse bezuinigingen. Op bijvoorbeeld de Awbz wordt structureel €1,7 miljard en op de Participatiewet €1,8 miljard bezuinigd. Deze krappe budgettaire kaders maken van het succesvol implementeren van de drie centralisaties een nog grotere uitdaging.

Gemeenten-bereiden-zich-voor-op-de-grote-decentralisaties

Kritiek tijdspad

Om gemeenten te helpen met de complexe uitdaging heeft BMC, een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in dienstverlening aan de publieke sector, een kritiek tijdspad gecreëerd voor de drie grote decentralisaties. In het overzicht kunnen gemeenten per maand zien welke activiteiten afgerond dienen te worden. De tijdslijn helpt gemeenten met integrale planning en management van de samenhang tussen jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie. Een overzicht van de belangrijkste mijlpalen en activiteiten:

Januari, februari 2014: Op basis van richtinggevende kaders voorbereiden marktconsultatie van aanbieders over kaders en proces van bestuurlijk aanbesteden.

Januari, februari, maart, april 2014: Vaststellen beleidsplan.

19 maart: Gemeenteraadsverkiezingen.

Maart 2014: Afsprakenkader voor bestek.

Kritiek tijdpad decentralisaties 2015

1 april 2014: Concept modelverordening VNG.

Maart, april, mei 2014: Proces doorlopen van bestuurlijk aanbesteden met als doel afsprakenkader realiseren voor aanpak en inzet voor opgaven 3D op het niveau van de burger, sociaal team en lichte en specialistische ondersteuning. Betrokkenen in proces van bestuurlijk aanbesteden: gemeente, cliëntenorganisatie en betrokken aanbieders.

Juni 2014:

- Opstellen concept verordeningen;
- Opstellen uitvoerings-/implementatieplan;
- Op basis van afsprakenkader opstellen van bestek.

Juni, juli 2014: Offertes door aanbieders.

Juli, Augustus 2014: Besluitvorming over offertes.

BMC-advies management-banner

September 2014:

- Besluitvorming uitvoerings-/implementatieplan;
- Besluitvorming over offertes en gunning;
- Communicatie naar cliënten.

1 oktober 2014: Contractering aanbieders.

1 november 2014: Vaststellen verordening.

December 2014: Informeren cliënten en besluitvorming over begroting.

Januari 2015: Implementatie.

* Een beknopte beschrijving van de drie decentralisaties:

Wmo: per 2015 wordt de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz overgeheveld naar de Wmo.
Participatiewet: de uitvoering van de Participatiewet voor WWB, voormalig Wajong en Wsw komt per volgende jaar te liggen bij gemeenten. Gemeenten zullen hierbij nauw samenwerken met werkgevers, werknemers en regionale structuren.

Jeugdzorg: gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het gaat hier om de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-GGZ en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

Nieuws