Nearshore windenergie goedkoper maar niet nodig

13 februari 2014 Consultancy.nl

Nearshore windmolenparken zijn tussen de €85 en €174 miljoen per jaar goedkoper in vergelijking met windmolenparken verder uit de kust. Ondanks de mogelijke kostenbesparing ten opzichte van farshore varianten, is het ontwikkelen van nearshore windenergie de komende jaren vanuit een capaciteits-oogpunt niet noodzakelijk. Dit blijkt uit een rapport van Ecofys, een adviesbureau gespecialiseerd in duurzame vraagstukken.

De Nederlandse overheid heeft de doelstelling om het aandeel van duurzame energie in de energiemix een flinke impuls te geven. In 2020 moet 14% van de energiebehoefte duurzaam worden opgewekt en in 2023 moet dit percentage gestegen zijn tot 16%. Om aan deze doelstelling te voldoen wordt er grootschalig ingezet op onder meer windenergie. Vier gebieden zijn door de regering aangewezen voor het realiseren van windenergie op zee: Borssele, IJmuiden Ver, Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden (zie hieronder):

Overzicht Windenergiegebieden en Windparken

Medio vorig jaar gaf het huidige Rutte II kabinet aan de mogelijkheden te willen onderzoeken voor het ontwikkelen van nearshore windenergie: windparken binnen de 12 mijlszone voor de kust. Voor gemeenten die zich langs de kust bevinden heeft dit mogelijk verstrekkende gevolgen, waaronder op het gebied van toerisme, natuur en economie. Met dit in het achterhoofd besloot gemeente Noordwijk om Ecofys in de armen te nemen. De belangrijkste onderzoeksvragen waren:

- Zijn de nearshore zoekgebieden nodig om te kunnen voldoen aan de 2020 doelstelling?
- Hoeveel goedkoper is nearshore windenergie ten opzcihte van farshore alternatieven?

Capaciteit

Uit de berekening van Ecofys komt naar voren dat de potentiële nearshore gebieden vanuit een capaciteitsgedachte niet nodig zijn. “Binnen de reeds aangewezen windenergiegebieden is het mogelijk het benodigde vermogen (3450 MW windenergie op zee, red.) te ontwikkelen” schrijven Valentijn van Gastel en Bob Prinsen, auteurs van het rapport.

Nearshore windenergie goedkoper maar niet nodig

Kosten

Voor de tweede onderzoeksvraag werden 5 scenario’s vergeleken: twee nearshore varianten en drie far-shore opties. Hieruit blijkt dat nearshore tussen de €85 en €174 miljoen per jaar goedkoper is voor BV Nederland, afhankelijk van het wel of niet gebruik maken van een offshore hoogspanningsstation.

Vervolganalyse

Om een volledig beeld te krijgen van de kosten en baten voor kustgemeenten moet nog additioneel werk worden verricht, stellen de consultants. Zo hield de analyse bijvoorbeeld geen rekening met mogelijke kostenreducties en zijn indirecte kosten en baten (bijv. werkgelegenheid, vermeden CO2 uitstoot) ook niet meegenomen.

Nieuws

Meer nieuws over