Deloitte Survey: Innovatie verandert rol van commissaris

03 december 2011 Consultancy.nl

Commissarissen hechten veel belang aan innovatie. Maar liefst 65% van de commissarissen geeft aan dat het zeer belangrijk is dat de organisaties waar zij commissaris zijn, investeren in innovatie. Daarentegen heeft slechts 38% het onderwerp innovatie hoog op de agenda staan. Dit blijkt uit de studie ‘Commissarissen Survey 2011’ van Deloitte

Innovatie
De helft van de commissarissen is reeds verantwoordelijk voor innovatie, 71% zou het graag in het takenpakket willen. Alhoewel commissarissen aangeven dat innovatie belangrijk is voor organisaties, is het opvallend dat zij in de meeste gevallen niet kunnen duiden hoeveel er geïnvesteerd wordt in innovatie. “Commissarissen vinden het lastig om innovatie concreet te maken. Innovatie moet opgenomen worden in de organisatiedoelstellingen en er moeten KPI’s aan worden verbonden”, meent Caroline Zegers, partner bij Deloitte en verantwoordelijk voor het Commissarissenprogramma. “Daarmee komt het onderwerp ook als vast onderwerp op de agenda te staan.” 

Product- en diensteninnovatie en marktinnovatie krijgen momenteel de meeste aandacht binnen organisaties. Maar het merendeel van de commissarissen is voorstander van het investeren in open innovatie. Zij zien in het bijzonder het samenwerken met de juiste mensen (bijvoorbeeld specialisten)  in plaats van het in dienst hebben en het profiteren van intellectueel eigendom van anderen, als voordelen. Wel zien zij een aantal risico’s, zo geeft 75% aan te vrezen voor het intellectueel eigendom op innovaties. Daarnaast verwacht 70% dat het maken van afspraken over geheimhouding ook een struikelblok kan zijn. Wassili Bertoen, binnen het adviesbureau verantwoordelijk voor Deloitte Innovation, zegt hierover: “Deze risico’s zijn er, maar ontstaan vooral als bedrijven niet snel handelen. Op langere termijn is het juist gevaarlijker om niets te doen. Open innovatie is niet alleen een kans maar ook een vorm van risicomanagement. 

Open innovatie
Levenscycli van producten worden korter, en er is een groeiende behoefte aan de meest actuele en zeer specialistische kennis en kunde. Het is ondoenlijk die allemaal zelf in huis te hebben. Om die redenen heeft juist open innovatie door bijvoorbeeld het aangaan van partnerships met andere organisaties de toekomst”. “De commissarissen moeten vanuit hun rol bestuurders aansporen met open innovatie aan de slag te gaan”, vult Zegers aan. 

Opvallende uitkomst is dat een kleine 40%  van de  commissarissen aangeeft  dat zij niet verwachten dat het aangaan van partnerships, invloed zal hebben op het verantwoordelijkheidsdomein van de commissaris. Op de vraag of er in de toekomst nog bestaansrecht is voor de RvC in zijn huidige vorm wanneer bedrijven massaal open innovatie gaan toepassen, antwoorden zij uitsluitend positief. “Dat de rol van de commissarissen niet gaat veranderen, is ons inziens een verkeerde inschatting”, aldus Zegers “Er wordt in organisaties met open innovatie minder hiërarchisch samengewerkt. De commissarissen zullen dan hun toetsende rol juist zien verbreden. Er is dan meer dan ooit behoefte aan een actieve, betrokken commissaris”.

Nieuws

Meer nieuws over