KplusV: Centraal toezicht op kinderopvangcentra kan beter

17 juli 2007 Consultancy.nl

Het toezicht op kinderopvangcentra en gastouderbureaus kan en moet beter. Dat concludeert KplusV in het rapport ‘Een loket voor Toezicht Kinderopvang’ opgesteld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
 
Kinderopvangbranche
In Nederland zijn er circa 3.200 locaties waar dagopvang en 2.636 locaties waar buitenschoolse opvang (BSO) wordt aangeboden. Daarnaast zijn er 433 gastouderbureaus. In totaal leidt dit tot 204.000 opvangplaatsen. In 2006 is ongeveer €1,6 miljard uitgegeven aan kinderopvang. Hiervan is €590 miljoen uitgegeven door ouders, €660 miljoen door de overheid en €330 miljoen door werkgevers.
 
Wet kinderopvang
Met de invoering van de Wet kinderopvang in januari 2005 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het toezicht op de houders van kinderopvangcentra en gastouderbureaus. Gemeenten laten het toezicht uitvoeren door de GGD. De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoordeelt in hoeverre het toezicht van de gemeenten goed functioneert.
 
Verminderen van toezichtlast?
KplusV is gevraagd hoe hoe het toezicht op de kinderopvang zodanig is te organiseren dat de ondernemers nog maar met één toezichtloket te maken hebben, waardoor de toezichtlast vermindert. De consultants concluderen dat het huidige model van toezicht voor verbetering vatbaar is. In het rapport stellen de adviseurs een aantal scenario's voor verbeteringen van het toezicht in de kinderopvang. Tevens zijn bij de verschillende scenario's kansen en risico's benoemd.
 
Er zijn twee hoofdrichtingen te onderkennen in het rapport:

  • Groeiscenario's. Hierbij verandert de werkwijze van de toezichthouders. Ze gaan meer samenwerken door gezamenlijke planning, delen van informatie en overdracht van taken. De taakverdeling tussen rijkstoezichthouders en gemeentelijke toezichthouders blijft op hoofdlijnen ongewijzigd. Basisgedachte achter deze scenario's is de vermindering van de lastendruk en het vormen van een frontoffice
  • Trendbreukscenario's. Hierbij wordt de huidige verdeling van taken en bevoegdheden ingrijpend gewijzigd en wordt (een deel van) het lokale toezicht op rijksniveau gepositioneerd.

KplusV spreekt zich in het onderzoek niet uit over de vraag welk scenario de voorkeur verdient.

Nieuws

Meer nieuws over