Deloitte: Financiele positie ziekenhuizen is verbeterd

11 juni 2012 Consultancy.nl

De financiële positie van de ziekenhuizen in Nederland is sterk verbeterd ondanks de in 2011 doorgevoerde korting van €380 miljoen. De verwachting was dat de sector in financiële problemen zou komen, nu blijkt dat het eigen vermogen van de ziekenhuizen in 2011 juist is toegenomen met €400 miljoen. Dit blijkt uit een analyse van de jaarverslagen over 2011 door Deloitte.

De totale opbrengsten in de sector zijn in 2011 met 6,8% gegroeid ten opzichte van 2010, dit ligt boven de toegestane groei van 5,3% uit het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord.

Wil-Jan van de Rijdt, partner bij Deloitte, zegt hierover; “De ziekenhuizen hebben ingezet op kostenbeheersing. Dit blijkt ook uit het feit dat de kostenrealisatie ten opzichte van 2010 gelijk is gebleven, ook zien we de arbeidsproductiviteit verder toenemen. Ziekenhuizen hebben zich geprofessionaliseerd en de financiën op orde gebracht. Ze hebben daar ook alle reden toe. In 2012 zijn de onzekerheden groot over de financiële effecten van de nieuwe productenstructuur (DOT), de onderhandelingen met de verzekeraars, de beheersing van het macrobudget en de budgetplafonds voor de medisch specialisten.”

Zorgverzekeraars financieren minder
Zorgverzekeraars lijken zich terug te trekken als financiers binnen de ziekenhuissector. Dit blijkt vooral uit de bevoorschotting van onderhanden werk door de zorgverzekeraar, deze is in 2011 gedaald naar 44% (ten opzichte van 60% in 2010 en 64% in 2009). Ziekenhuizen worden daardoor voor de financiering van werkkapitaal afhankelijker van bankkrediet. Banken financieren ook de investeringen, die in 2011 een vlucht nemen (een investeringsratio van 11,6% in 2011 ten opzichte van 10,1% in 2010). In 2011 is naar schatting €3 miljard aan nieuwe leningen aangegaan (ten opzichte van €1,41 miljard in 2010).

Van de Rijdt zegt hierover: “Ziekenhuizen moeten investeren en de zorgverzekeraars financieren steeds minder, de sector moet daardoor meer lenen bij de bank, dit leidt tot hogere kosten. De zorgverzekeraar zou voor een deel de rol als financier moeten pakken, ziekenhuizen kunnen dan goedkoper lenen en uiteindelijk is de consument dan goedkoper uit. Overigens is het opvallend dat banken bereid zijn tot deze financieringen, dit komt waarschijnlijk vooral doordat de sector professioneler is geworden en zijn aanvraag voor een lening goed voorbereidt en onderbouwt.”

Afwaardering vastgoed blijft uit
In 2011 hebben ziekenhuizen nauwelijks afgewaardeerd op vastgoed. De sector waardeerde slechts €20 miljoen af op vastgoed. Wel melden enkele ziekenhuizen in hun jaarrekening een boekwaardeprobleem. Zij melden dat er bezwaarprocedures lopen bij de NZa en het College Beroep voor het Bedrijfsleven. Mogelijke verliezen zijn wellicht nog niet genomen.

“Of er ook in de toekomst weinig afgewaardeerd wordt is nog onduidelijk. De onzekerheden en (potentiele) risico’s samenhangend met de wijzigingen in de bekostiging van kapitaallasten vanaf 2012 zijn dusdanig groot dat niet kan worden uitgesloten dat in de komende jaren alsnog afwaarderingen noodzakelijk zijn, “ aldus de Deloitte adviseur.

Nieuws

Meer nieuws over