Strategy& onderzoekt bekostiging onderwijs voor OCW

11 januari 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Strategy& ingeschakeld om te onderzoeken of de huidige bekostiging van het mbo, hoger onderwijs en de wetenschap toereikend is. De uiteindelijke bevindingen zullen in het eerste kwartaal van dit jaar worden gepresenteerd.

Het onderzoek is in gang gezet naar aanleiding van een Kamermotie van Lisa Westerveld van GroenLinks. Zij wilde na vele klachten over werkdruk in het hoger onderwijs weten of er meer geld nodig is. In het onderzoek wordt Strategy& – de strategieadviestak van PwC – bijgestaan door een begeleidingscommissie, bestaande uit onder meer ex-KNAW president José van Dijck, oud-NVAO-bestuurder Paul Zevenbergen en ex-Universiteit Maastricht rector Luc Soete.

Om tot een antwoord te komen nemen de consultants en de begeleidingscommissie vier hoofdvragen onder de loep. Allereerst gaan ze kijken naar hoe het macrobudget zich verhoudt tot de kosten die instellingen maken voor het mbo, het hoger onderwijs en het wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Hiervoor worden verschillende analyses uitgevoerd naar de bekostiging per student, de kosten van instellingen en de ontwikkeling van de financiën van instellingen.

Strategy& onderzoekt bekostiging onderwijs voor OCW

Daarnaast wordt gekeken naar de gewenste kwaliteit van het onderwijs, en in hoeverre het macrobudget hiervoor toereikend is. Met behulp van een uitgebreide literatuurstudie (onder andere van sectorakkoorden, kamerbrieven en kwaliteitsagenda’s) en interviews met stakeholders zullen de onderzoekers de kwaliteitsambitie definiëren. Vervolgens worden tegen deze kwaliteitsambities de prestaties beoordeeld.

De derde hoofdvraag die onder de loep wordt genomen is: in hoeverre wordt het macrobudget doelmatig besteed en hoe kan dit verbeteren? Een verschilanalyse op kwaliteit tussen opleidingen / instellingen moet hierin inzicht verschaffen. Om de bevindingen in perspectief te plaatsen worden de resultaten vergeleken met omringende landen en koplopers in het onderwijs.

Tot slot kijken de onderzoekers naar de verhouding tussen de gehanteerde prijspeilen (bekostigingsniveaus) van opleidingen en de werkelijk gemaakte kosten. Gezien de looptijd van het onderzoek (minder dan een jaar) is een volledige kostentoerekening naar het niveau van individuele opleidingen per instelling niet haalbaar, omdat data versnipperd is en er geen standaarden zijn tussen instellingen en de verschillende segmenten.

Doel is daarom om tot een benadering te komen, op basis van een analyse van de allocatiemodellen en diepte-interviews met bestuurders van onderwijsinstellingen.

Het onderzoek van Strategy& wordt volgens de afspraken met OCW volgende maand opgeleverd.