KplusV helpt vier samenwerkingsverbanden aan RIF-subsidie

14 juli 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Begin deze maand ontvingen elf samenwerkingsverbanden van mbo-instellingen en bedrijven samen €12,5 miljoen van het Regionaal Investeringsfonds mbo.

Het Regionaal Investerings Fonds mbo (RIF) is een fonds dat de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven wil stimuleren. Oorspronkelijk werd het fonds in 2014 vanuit het kabinet opgetuigd. Met het RIF wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van duurzame publiek-private samenwerking, voor een betere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

Tot en met 2017 stelde minister Bussemaker (OCW) in totaal €100 miljoen subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. De subsidiebijdrage diende vervolgens aangevuld te worden met een financiële bijdrage vanuit de regio (bedrijfsleven en regionale overheid). De RIF-subsidie wordt beschikbaar gesteld aan samenwerkingsverbanden die bestaan uit publieke en private partijen.

Elf initiatieven

In de laatste ronde van subsidieaanvragen hebben onlangs elf samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven €12,5 miljoen aan subsidie toegekend gekregen voor hun plannen om de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren.

In negen van de elf aanvragen is een leven lang ontwikkelen een belangrijk thema en drie aanvragen richten zich op het opschalen van een al bestaande samenwerking. Net als vorig jaar is er aandacht voor het ontwikkelen van hybride vormen van leren en werken. Voorbeelden daarvan zijn ‘learning communities’ en ‘communities for development’, waarin leven lang ontwikkelen in ‘nonformele’ zin plaatsvindt.

KplusV helpt vier samenwerkingsverbanden aan RIF subsidieBegeleid door KplusV

Vier aanvragen zijn door subsidie- en onderwijsexperts van organisatieadviesbureau KplusV begeleid. De adviseurs ondersteunden de publiek-private samenwerkingen bij het ontwikkelen van een regiovisie, het uitwerken van de plannen en het ontwikkelen van de samenwerking met bedrijven en andere partners. Ook hielp het bureau met het opstellen van de businesscase en het indienen van de subsidieaanvraag. Het betreft de volgende vier projecten:

Digital Operations Centre

Een publiek-privaat samenwerkingsprogramma gericht op het opleiden van de ‘future technician’ in de hightech- en ICT-sectoren: studenten, docenten en werknemers die actuele kennis en vaardigheden hebben van digitalisering en automatisering in de bedrijfsvoering. Het programma is een opschaling van het succesvol verduurzaamde RIF-project High Tech Centre Delft. De samenwerking bestaat uit ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool en 29 publieke- en private partners. In het Digital Operatons Centre participeren studenten (mbo en hbo) in multilevel-bedrijfsprojecten en wordt een practoraat opgericht.

De Nieuwe Medewerker in de VVT-sector

In de regio Noord- en Midden-Limburg werken Gilde Zorgcollege en zeven partners samen aan een project. De ambitie is om te komen tot meer en beter opgeleid zorgpersoneel in de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg)-sector. De regio heeft namelijk te maken met oplopende tekorten in de VVT en verwacht een dubbele vergrijzing waardoor de vraag naar ouderenzorg nog meer zal gaan toenemen. Ook door de coronacrisis is investeren in het goed opleiden van voldoende zorgpersoneel van groot belang. De samenwerkingspartners doen dit door het innoveren van het zorgonderwijs, het ontwikkelen en implementeren van hybride leerwerkplekken bij zorginstellingen en het behouden van zorgmedewerkers in de VVT. 

Media-Innovatie Campus Leeuwarden

In dit project werken Friesland College, NHL-Stenden en 23 partners aan de ontwikkeling van een innovatieve maakomgeving op het gebied van media-innovaties, mediawijsheid en cybersecurity. Studenten worden opgeleid voor mediaberoepen van de toekomst. Daarnaast wordt een (online) platform gecreëerd waar regionale media- en creatieve bedrijven, mbo- en hbo studenten en docenten elkaar stimuleren door middel van kennisuitwisseling, onderwijs- en productontwikkeling

Talentontwikkeling Amsterdam

Een samenwerkingsverband van ROC van Amsterdam (penvoerder), ROC TOP, Gemeente Amsterdam en negen bedrijven. Het doel is van deze samenwerking is om studenten op Entree en Niveau 2 in staat te stellen een zoveel mogelijk zelfstandige positie op de regionale arbeidsmarkt te bereiken, door te leren in de praktijk. Het project zet in op hybride leren, flexibiliseren van de opleidingen, begeleiding op maat, professionalisering van docenten, begeleiders en praktijkbegeleiders en kennisdeling. 

De eerstvolgende ronde van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) is in januari 2021.