Welke sectoren stoten het meeste CO2 en broeikasgas uit?

28 mei 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Welke sectoren stoten de meeste broeikasgas en CO2 uit? De top vijf sectoren in Nederland. 

1. Energievoorziening

Broeikasgasuitstoot in Mton CO2-equivalent: 50,4
CO2-uitstoot in Mton CO2: 50,2

Onder de sector ‘energievoorziening’ valt de productie, distributie en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht. Kolencentrales zijn het meest vervuilend. In Nederland zijn op dit moment vijf kolencentrales in werking – deze vijf centrales stootten samen ongeveer 25,2 Mton CO2 uit.

Naast kolencentrales wordt ook met ander type centrales energie opgewekt in Nederland. Dan gaat het voornamelijk om (aard)gascentrales. Hiervan staan er circa 40 in Nederland. Ook zijn er centrales die hoogovengas verbranden en biomassacentrales. Windparken en zonneparken hebben een hele lage CO2-uitstoot.

Welke sectoren stoten het meeste CO2 en broeikasgas uit?

2. Industrie

Broeikasgasuitstoot in Mton CO2-equivalent: 49,6
CO2-uitstoot in Mton CO2: 46,4

De industrie is een diverse sector. Er worden veel verschillende typen producten en tussenproducten vervaardigd door de Nederlandse industrie. Kijkend naar CO2-uitstoot van de industrie, dan wordt meer dan 40% veroorzaakt door de chemische industrie. 

Deze broeikasgasuitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt bij de vier grootste raffinaderijen van Nederland: Chemelot Site Permit, Dow Benelux, Yara Sluiskil en Shell Nederland Chemie. Deze raffinaderijen vervaardigen chemische producten die in andere processen en producten worden gebruikt, zoals industriële gassen, kleurstoffen, kunststof in primaire vorm en kunstmest. 

3. Vervoer en opslag

Broeikasgasuitstoot in Mton CO2-equivalent: 46,3
CO2-uitstoot in Mton CO2: 45,8

De sector vervoer en opslag omvat het vervoer van personen of goederen en wordt door het CBS onderverdeeld in vervoer door de lucht, vervoer over de weg, vervoer over water en overig. Onder de categorie overig valt opslag en dienstverlening voor vervoer en nationale en lokale postdiensten en koeriersbedrijven.

4. Landbouw, bosbouw en visserij

Broeikasgasuitstoot in Mton CO2-equivalent: 30,4
CO2-uitstoot in Mton CO2: 10,4 

Het overgrote deel van de uitstoot van broeikasgassen in de sector landbouw, bosbouw en visserij komt vrij in de landbouw. De uitstoot hiervan bedraagt jaarlijks ongeveer 27 Mton van de in totaal 30 Mton broeikasgasemissies van de sector. 

De emissie van broeikasgassen uit de Nederlandse landbouwsector zijn onder te verdelen in vijf categorieën: melkveehouderij (met bijbehorende mestemissies); varkenshouderij (met bijbehorende mestemissies); overige veehouderij (met bijbehorende mestemissies); glastuinbouw (voornamelijk verwarming); en akker- en tuinbouw (voornamelijk bemesting). 

5. Gasverbruik in woningen

Broeikasgasuitstoot in Mton CO2-equivalent: 16,7
CO2-uitstoot in Mton CO2: 16,4 

Het verwarmen van woningen, koken op gas en het verwarmen van kraanwater, veroorzaakt in Nederland jaarlijks zo’n 16,4 megaton aan CO2-uitstoot. Deze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de circa 7,9 miljoen huishoudens in ons land. 

CO2-uitstoot versus broeikasgasuitstoot

CO2 is één van de gassen die een bijdrage levert aan het broeikaseffect. Er zijn echter ook andere gassen, waaronder methaan (CH4), lachgas (N20), HFK’s, PFK’s en SF6, die een bijdrage leveren aan het broeikaseffect. Voor klimaatverandering is het belangrijk dat alle broeikasgassen waarvan het IPCC heeft vastgesteld dat ze een broeikasversterkend effect hebben, worden meegenomen. In de meeste sectoren levert CO2-uitstoot verreweg de grootste bijdrage aan het versterkte broeikaseffect.