SLIM-regeling voor mkb: Aanvragen van subsidie en voorwaarden

16 maart 2020 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Meer nieuws over

Deze maand gaat de-SLIM regeling van de Rijksoverheid van start. Dan stelt het kabinet jaarlijks €48 miljoen euro beschikbaar om mkb-bedrijven – én grootbedrijven in landbouw, horeca en recreatie – te ondersteunen bij het opleiden en ontwikkelen van mensen.

De maatschappij en de arbeidsmarkt veranderen in hoog tempo. Deze veranderingen vragen ook om ontwikkeling van werknemers. Door de veranderingen op de arbeidsmarkt is het zogeheten ‘leven lang ontwikkelen’ (LLO) van steeds groter belang. Mensen moeten langer doorwerken door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en banen veranderen razendsnel door technologische ontwikkelingen, met als gevolg dat iedereen zal moeten meebewegen met de trends.

Voor zowel werkgevers als werkenden is het zeer belangrijk hierop (vroegtijdig) te anticiperen, want beide hebben veel te winnen bij leren en ontwikkelen. Door hun kennisniveau op peil te houden of te verhogen, zijn werknemers bijvoorbeeld productiever voor hun huidige werkgever en tegelijkertijd minder kwetsbaar op de arbeidsmarkt. 

SLIM-regeling voor het mkb

Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) geeft ook het Kabinet blijk aan dit belang, en wil het leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken. In het kader van de subsidie kunnen mkb-bedrijven vanaf deze maand subsidie aanvragen om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. 

Overheid trekt jaarlijks €48 miljard uit voor SLIM-subsidie voor het MKB

Doelgroep

De SLIM-regeling kent in de regel drie doelgroepen, waarbij de maximale subsidiebedragen in/per doelgroep verschillen:

1) Individuele mkb-bedrijven: omdat leren en ontwikkelen in het mkb in het algemeen minder vanzelfsprekend is, dan in grotere bedrijven. Zo ontbreekt het in de sector voor midden- en kleinbedrijven regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit, om zich te richten op de toekomstbestendigheid van de onderneming en het op peil houden van de kennis en vaardigheden van de werkenden in de onderneming. LLO is in het mkb dan ook minder sterk ontwikkeld dan bij grotere bedrijven. Met de aanvraag voor de SLIM-subsidie komt een mkb-bedrijf mogelijk in aanmerking voor subsidie van maximaal €25.000.

2) Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie: omdat leren en ontwikkelen minder aan de orde is binnen deze drie sectoren. Een grootbedrijf in de landbouw kan subsidie van maximaal €20.000 aanvragen. Het betreft een relatief laag bedrag, als gevolg van wetgeving die een hoger bedrag niet toestaat (de zogeheten ‘landbouw de-minimisverordening’ – ongeoorloofde staatssteun). Bedrijven binnen de horeca- of recreatiesector kunnen daarentegen maximaal €200.000 aan subsidie aanvragen.

3) Samenwerkingsverbanden in het mkb: Onder deze doelgroep vallen onder andere O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen, die allemaal als hoofdaanvrager dienen. Een samenwerkingsverband waarin minimaal twee mkb-bedrijven deelnemen kunnen mogelijk rekenen op een maximaal subsidiebedrag van €500.000). Hierbij geldt overigens de regel dat geen van de partijen binnen een samenwerkingsverband meer aanspraak mag maken dan €200.000. 

Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, met uitzondering van initiatieven voor kleine ondernemers (minder dan 50 werknemers) waarvoor het subsidiepercentage 80% bedraagt. Voor subsidieverlening wordt een ondergrens vastgesteld. Subsidie aan individuele mkb-werkgevers of werkgevers in het grootbedrijf in de landbouw-, horeca- en recreatiesector wordt slechts verleend indien de subsidiabele kosten ten minste €5.000 bedragen.

Waar kan de SLIM-subsidie voor worden gebruikt?

De SLIM-subsidie kan ingezet worden voor bijvoorbeeld de volgende initiatieven: 

 • Het doorlichten van een onderneming om een opleidings- of ontwikkelplan op te stellen. Een dergelijk plan richt zich bijvoorbeeld op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte, gekeken vanuit de onderneming.
 • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers van een bedrijf of ten aanzien van een samenwerkingsverband voor medewerkers van andere mkb-bedrijven.
 • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
 • Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Mkb-bedrijven kunnen subsidie aanvragen om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. 

Subsidie aanvragen?

Bedrijven kunnen jaarlijks SLIM-subsidie aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiervoor gelden vaste aanvraagtijdvakken. In 2020 zijn aanvragen als volgt ingedeeld:

 • Aanvraagdeadline voor mkb-bedrijven: 31 maart 2020;
 • Aanvraagdeadline voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven: 30 juni 2020;
 • Aanvraagmomenten voor Individuele mkb-werkgevers: tot en met 31 maart 17:00 uur en van 1 september 09:00 uur tot en met 30 september 17:00 uur;
 • Aanvraagmomenten samenwerkingsverbanden en grootbedrijven: van 1 april 09:00 uur tot en met 30 juni 17:00 uur.

Aanvragers mogen per aanvraagtijdvak maar één subsidieaanvraag indienen voor elk van de genoemde initiatieven. Het aanvragen van subsidie voor loopbaanadviezen en derde leerwegtrajecten is dus mogelijk. De minister gaat loten onder alle ingediende en goed te keuren aanvragen zodra het aanvraagtijdvak verstreken is.

Hulp bij aanvragen?

Voor mkb-bedrijven kan het een uitdaging zijn om op dusdanige wijze een doeltreffend leerproject op te zetten, dat dit ook voor de subsidie in aanmerking komt. Tegelijk is het aanvragen van SLIM subsidie-zelf ook een proces waarbij hulp meer dan welkom kan zijn. Dat geldt ook voor de uitvoering. 

Er zijn in Nederland verschillende subsidieadviesbureaus die gespecialiseerd zijn in het helpen van mkb-bedrijven bij de aanvraag van de SLIM-regeling van de Rijksoverheid. Deze bedrijven kunnen ondersteunen op verschillende gebieden:

 • SLIM plannen: het vertalen van strategische plannen naar een concreet project binnen de subsidiekaders.
 • Het samenbrengen van verschillende partijen in een consortium. Bureaus kunnen helpen bij het opzetten van een consortium van bijvoorbeeld mkb-bedrijven uit een vergelijkbare sector.
 • Ondersteunen in het contact met onderwijsinstellingen, die een bedrijf kunnen helpen hun leertraject beter te maken.
 • Het uit handen nemen van het complete aanvraagproces voor SLIM, van documentatie en het insturen van de aanvraag, tot de nazorg.
 • Het reviewen van een SLIM-aanvraag, om te checken of aan alle voorwaarden wordt voldaan en mogelijk te adviseren over verbeterpunten.
 • Ondersteuning bij de uitvoering van een SLIM-project. Dit behelst activiteiten zoals het bijhouden van leerdoelen en de voortgang, het inrichten van de projectadministratie en het rapporteren over de voortgang van een subsidiestatus.

Zie de pagina Adviesbureaus | Subsidies voor een overzicht van adviseurs die kunnen helpen bij de SLIM-regeling.