BMC helpt grootste Brabantse gemeenten bij reïntegratievraagstuk

18 november 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BMC heeft – in samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen – in opdracht van de vijf grootste gemeenten van Brabant onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor gemeentelijke samenwerking op het gebied van reïntegratie van ex-gedetineerden. Aan de hand van het onderzoek zijn verschillende scenario’s ontwikkeld voor verdere samenwerking op dit vlak.

Vandaag de dag spelen gemeenten een grote rol bij de reïntegratie van ex-gedetineerden. De komende jaren wordt deze rol alleen maar groter, omdat verondersteld wordt dat de kans op recidive verkleind kan worden als gedetineerden na terugkeer beter en lokaal worden ondersteund. Dit draagt positief bij aan het terugbrengen van de veiligheidsrisico’s en maatschappelijke kosten.

In toenemende mate kiezen gemeenten om al tijdens de periode van detentie met het bieden van ondersteuning. Door mensen vroegtijdig te bezoeken, kan de gemeente in beeld brengen op welke levensdomeinen deze mensen hulp kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan werk en inkomen, gezondheidsvragen of huisvesting. Met deze informatie kan de gemeente tijdig starten met een passend aanbod voor wanneer een gedetineerde terugkeert in de samenleving.

BMC helpt grootste vijf Brabantse gemeenten bij reïntegratievraagstuk

De reïntegratie van ex-gedetineerden is beslist geen gemakkelijk opgave voor gemeentes, vooral omdat het een inhoudelijk, financieel en logistiek vraagstuk is dat betrekking heeft op verschillende beleidsterreinen.

De puzzel moet worden gelegd te midden van een complex samenspel tussen zorg en veiligheid, met verschillende partners zoals de reclassering, de Dienst Justitiële Inrichtingen, woningcorporaties en zorgaanbieders. 

Brabant

In de vijf grootste gemeenten van Brabant (Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Helmond) keren bij elkaar opgeteld jaarlijks ongeveer 1.400 mensen terug uit detentie. In opdracht van deze gemeenten bracht BMC – in samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen – de afgelopen maanden in kaart op welke manier de vijf gemeentes ondersteuning bieden aan ex-gedetineerden tijdens hun reïntegratieproces. Hierbij zijn eveneens de ex-gedetineerden ondervraagd over hun ondersteuningsbehoeften.

Aan de hand van de verzamelde informatie heeft BMC de kansen en risico’s van samenwerking tussen de vijf grootste Brabantse gemeenten bepaald, op basis waarvan verschillende scenario’s zijn geformuleerd.

Naar voren komt dat samenwerking tussen de gemeenten mogelijkheden biedt om efficiënter en effectiever te werken aan de reïntegratie van Brabantse ex-gedetineerden. "Het gaat dan bijvoorbeeld om het optimaliseren van de logistiek rondom het brengen van bezoeken aan de penitentiaire inrichtingen en het organiseren van een provinciebreed aanbod van passende zorg en ondersteuning”, aldus BMC.

Daarnaast blijkt uit de doorlichting dat het gezamenlijk invulling geven aan deskundigheidsbevordering en beleidsontwikkeling mogelijkheden schept om de kwaliteit van de inzet te verhogen.

De bevindingen uit het onderzoek geven beleidsmakers houvast bij gesprekken over samenwerking en eventuele nadere invulling daarvan, zodat ze gefundeerde keuzes kunnen maken richting de toekomst.