BMC voert cultuurtrajecten uit met provincie Groningen en stad Utrecht

09 juli 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BMC heeft in opdracht van de gemeente Utrecht een sectoranalyse van het veld cultuureducatie opgesteld. Daarnaast zal het adviesbureau de provincie Groningen ondersteunen met een evaluatie van het strategisch kader van haar cultuurbeleid. 

Een van de terreinen waar BMC zich op focust is cultuur en erfgoed. Het team van het adviesbureau dat verantwoordelijk is voor dat werkveld – en waar Lotte Ravenhorst zeer recent aan is toegevoegd – draagt naar eigen zeggen zorg voor een sterke cultuur- en erfgoedsector: “Er liggen uitdagingen op het vlak van cultuurbeleid, bedrijfsvoering, werkorganisatie, businessplannen en meer. Wij gaan deze uitdagingen graag samen met u aan.” Recentelijk rondde de adviseurs van BMC in opdracht van de gemeente Utrecht zo’n uitdaging af – om precies te zijn een sectoranalyse van het veld cultuureducatie.

Gemeente Utrecht

De Domstad heeft de afgelopen tijd een aantal sectoranalyses laten opstellen voor verschillende kunst- en cultuurtakken binnen de gemeente. BMC heeft bijvoorbeeld vorige winter een analyse uitgevoerd aangaande de amateurkunstsector in Utrecht. De sectoranalyse cultuureducatie is de laatste in de reeks sectoronderzoeken. Het doel van de analyses is om toekomstig cultuurbeleid een richting te kunnen geven middels een concreet vertrekpunt. 

De meest recente sectoranalyse van BMC focust zich in het bijzonder op cultuureducatie onder schooltijd binnen de gemeente Utrecht. Daartoe is een veldanalyse gemaakt van de huidige situatie aan de hand van documenten en interviews met specialisten en vertegenwoordigers binnen het domein. Tijdens de veldanalyse werd nagegaan wat goed gaat, wat beter zou kunnen en wat – zowel lokaal als nationaal – actuele ontwikkelingen zijn binnen het veld. Daarna werd, op basis van de veldanalyse, een verkenning uitgevoerd die de kansen en knelpunten en de oplossings- en denkrichtingen voor de toekomst blootlegde. Ten slotte is een ontwikkelperspectief opgesteld dat denkrichtingen biedt en bouwstenen oplevert voor nieuw beleid.

BMC voert cultuurtrajecten uit met provincie Groningen en stad Utrecht

Uit de gehele analyse blijkt dat de gemeente Utrecht een goed ontwikkelde binnenschoolse cultuureducatie heeft. Niettemin zijn er wel verbeterpunten: “De uitdaging is om te zorgen dat scholen en culturele partijen op basis van co-creatie en in een open omgeving cultuureducatie gaan vormgeven. Een bouwsteen voor nieuw beleid is om een schakelfunctie te creëren vanuit de gemeente: een onafhankelijke partij die makkelijk verbindt, (kleine) subsidies verstrekt, initiatieven aanjaagt en belangrijke thema’s agendeert”, aldus BMC.

Provincie Groningen

Volgens het adviesbureau wordt de aanpak van de gemeente Utrecht door steeds meer lokale overheden gehanteerd. Daarnaast schakelen ook regionale overheden externe partijen in om hun cultuurbeleid kritisch tegen het licht te houden, zoals bijvoorbeeld de provincie Groningen. In november 2015 werd in de Provinciale Staten van Groningen een motie aangenomen waarmee werd vastgesteld dat het Strategische Beleidskader Cultuur 2017-2020 zou worden voorzien van een evaluatiestudie. Voor die analyse is BMC ingeschakeld, dat onder meer de opdracht heeft gekregen om te onderzoeken of het Strategische Beleidskader Cultuur doeltreffend en doelmatig is en of stakeholders vinden dat er aanpassingen nodig zijn. 

Het cultuurbeleid van de provincie Groningen kent zes strategische lijnen en bestaat uit verschillende beleidsinstrumenten. Deze instrumenten bestaan op hun beurt uit (subsidie)regelingen en culturele instellingen die structurele subsidie krijgen voor de uitoefening van bepaalde taken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan organisaties zoals steuninstellingen, uitvoerende erfgoedinstellingen en uitvoerende professionele kunstinstellingen.

In de afgelopen periode heeft het adviesbureau iedereen die betrokken is geweest bij het provinciale cultuurbeleid ondervraagd middels interviews en enquêtes. BMC laat weten dat de eindrapportage van het onderzoek zal worden gebruikt als bouwsteen om het cultuurbeleid voor de volgende beleidsperiode (2021-2024) te kunnen formuleren. Daarnaast zullen gemeenten, het Rijk en de Kunstraad Groningen het document gebruiken voor overleg over het toekomstig cultuurbeleid.