NQA en QuatroSpect werken samen aan beter onderwijs

16 november 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd

QuatroSpect, een managementadviesbureau uit Den Haag, heeft een samenwerkingsverband gesloten met onderwijsspecialist Netherlands Quality Agency (NQA). Samen willen de twee partijen onderwijsinstellingen helpen om hun dienstverlening en bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen.

Voor onderwijsinstellingen vormt het leveren van de hoogste kwaliteit van onderwijs de belangrijkste doelstelling van hun strategie. De mate van kwaliteit is immers bepalend voor de tevredenheid van studenten en de maatschappij, het beroepenveld. Behalve er zorg voor te dragen dat de professionals die lesgeven dat op een kwalitatief hoog niveau doen, speelt ook het functioneren van de bedrijfsvoering hierin een belangrijke rol. Lectoren en docenten worden ondersteund door primaire en secundaire processen en studenten moeten kunnen bouwen op een infrastructuur van mensen, processen, en systemen om het beste uit hun persoonlijke ontwikkeling te kunnen halen.

In de praktijk blijkt echter dat onderwijsinstellingen vaak moeite hebben om de kwaliteit van hun dienstverlening op een zeer hoog niveau te brengen, of deze op peil te houden. Dat heeft te maken met diverse factoren, variërend van veranderingen in de externe omgeving (zoals regelgeving die zorgt voor bureaucratische rompslomp), de opkomst van nieuwe manieren van lesgeven, de alsmaar mondiger en digitaler ingestelde student, of bijvoorbeeld de concurrentie van online leerplatformen.

Een andere uitdaging ligt erin dat kwaliteit in het onderwijsdomein complex van aard is als gevolg van het ingewikkelde speelveld waarbinnen onderwijsinstellingen zich bevinden. Waar docenten kwaliteit bijvoorbeeld definiëren als ‘hoe goed zij kennis en onderwijskundige technieken kunnen doorgeven’, houden studenten er vaak een ander perspectief op na. En ook de politiek kijkt weer naar andere aspecten, zoals KPI’s en de efficiency van het onderwijssysteem als geheel. Ook zijn er tal van instellingen die toezicht houden op de kwaliteit van het onderwijsdomein, van de Onderwijsinspectie tot brancheverenigingen, werkgeversunies en diverse certificeringspartijen die professionele standaarden hebben ontwikkeld, zoals de NVAO voor hoger onderwijs. Onderwijsinstellingen moeten zich adequaat verantwoorden over de kwaliteit en resultaten van het onderwijs en hebben daar veel werk aan.

NQA en QuatroSpect werken samen aan beter onderwijs

Methodiek en online platform voor beter onderwijs

In een poging bestuurders en in het onderwijsspeelveld te helpen de volwassenheid van kwaliteitsmanagement te verhogen en ontwikkeling te stimuleren, hebben QuatroSpect en Netherlands Quality Agency (NQA) besloten hun krachten te bundelen op dit onderwerp. QuatroSpect is een adviesbureau dat opdrachtgevers helpt in de (semi-)publieke sector – waaronder onderwijsinstellingen, woningcorporaties en zorgorganisaties – met het verbeteren van de wendbaarheid en flexibiliteit van hun bedrijfsvoering. QuatroSpect gelooft hierbij in een vereenvoudigde besturingsfilosofie voor de publieke sector en heeft deze uitgewerkt in een methodiek en aanpak, waarin samenwerking en agile-werken centraal staan. Dit wordt concreet ondersteund door online platformtechnologieën voor participatie en interactie. NQA is een instelling die adviseert en in de rol van auditor de interne en externe kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen beoordeelt. NQA werkt voor zowel scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, als voor hogescholen, universiteiten en bedrijfsopleidingen.

Als onderdeel van hun samenwerking, zal NQA het gedachtegoed en de technologie van QuatroSpect ook in hun aanpak gaan gebruiken, van advisering tot accreditatie en de implementatie van verbetervoorstellen. Paul Thijssen, directeur van NQA, licht toe: “We willen onderwijsinstellingen handvatten bieden om een op ontwikkeling gerichte kwaliteitscultuur in hun organisaties te verankeren, waarin dialoog en samenwerking vooropstaan en waar accreditatie voortvloeit uit wat een opleiding al jaarlijks doet. De methodiek van QuatroSpect helpt daarbij.”

Met de gecombineerde dienstverlening willen de twee partijen een impuls geven aan de kwaliteit, door meer betrokkenheid te creëren onder het voltallige personeel. “Het platform van QuatroSpect is zo bedacht dat het intuïtief te gebruiken is door medewerkers in alle lagen van de organisatie”, zegt Anita van der Wal, oprichtster van QuatroSpect. Over de gewenste resultaten zegt ze: “Met onze aanpak helpen we onderwijsinstellingen praktisch en gericht te werken aan het verbeteren van de organisatie en laten we teams van professionals zich met plezier weer verantwoordelijk voelen voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Zonder dat dit meer tijd of extra moeite kost.”

Quote Anita van der Wal

Beide partners geloven dat wanneer teams en professionals zelf weer nadrukkelijk het middelpunt van de organisatie worden, dit hen zal stimuleren meer individueel eigenaarschap te tonen, daarbij gesterkt door teamleren. Beide aspecten zijn essentieel om een cultuur te creëren van continu leren & ontwikkeling, met als uiteindelijke doel toekomstbestendig te blijven opereren. "Ervoor zorgen dat kwaliteit diep in de organisatie is ingebed, is een veel effectievere benadering dan een uitsluitend op verantwoording gerichte aanpak die vandaag de dag mainstream is – we moeten van piekbelasting, stress en ad hoc kwaliteitsdenken op één moment naar betekenisvolle, eenvoudige en vanzelfsprekende peilmomenten in de jaarcyclus", zo stellen QuatroSpect en NQA.

Elke dag verbeteren

Audits en accreditatie blijven echter een belangrijk onderdeel van performance management. Tegelijkertijd verschuift in deze aanpak de focus van kwaliteitsmanagement op vastgekaderde momenten naar kwaliteitsdenken en verbeteren op dagelijkse basis. Van der Wal legt uit: “De rapportages die uit het platform voortkomen vormen meteen de basis voor een accreditatie-audit door NQA. Samen bieden QuatroSpect en NQA op die manier onderwijsinstellingen één complete oplossing, die past bij de eisen gesteld binnen het nieuwe accreditatiestelsel. Het resulteert in het hand in hand gaan van het ontwikkelen van de organisatie en het afleggen van verantwoording.”

Hij vat ten slotte samen: “De methodiek en het online platform stellen instellingen niet alleen in staat om zich gemakkelijker voor te bereiden op een audit, maar juist om de kwaliteit van het onderwijs blijvend te verhogen, terwijl de laagdrempeligheid van het platform ook nog eens zorgt voor een besparing op mensuren en dus kosten.”

Gerelateerd: Professionals in het onderwijs (en de ICT) maken de meeste overuren.