Sterke groei voor MKB zakelijke dienstverleners, adviseurs blinken uit

20 juni 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Zakelijke dienstverleners in het MKB hebben het afgelopen jaar een sterke groei doorgemaakt. Gemiddeld genomen nam de omzet van boutique- en middelgrote zakelijke dienstverleners met 14% toe, bijna twee keer zo veel als het landelijk gemiddelde voor MKB-bedrijven. 

Op basis van een analyse van meer dan 130.000 jaarrekeningen heeft SRA de financiële prestaties van kleine en middelgrote ondernemingen uitgebreid in kaart gebracht. SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten) is een netwerk van ongeveer 370 accountantskantoren en heeft naar eigen zeggen zo’n 55% van het Nederlandse MKB als klant. 

De verzamelde gegevens tonen aan dat de omzetgroei in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf in het afgelopen jaar wederom is versneld. Gemiddeld was er sprake van een omzetgroei van 7,4%, waar dit een jaar eerder nog 5,1% was. Met name in de bouw en bij zakelijke dienstverleners was er sprake van sterke groei, terwijl de industriële sector enigszins achterbleef bij de gemiddelde groei. 

Omzet en winst per branche in het MKB

Ondanks de sterke gemiddelde omzetgroei bleef de winsttoename met 20,4% achter bij de voorgaande jaren. In 2015 nam de winst nog met 29,9% toe en in 2014 met 31,5%. De winstgroei nam met name in de automotive en logistieke branche af. Toch was er ook in deze sectoren nog sprake van groei. De enige sector die een aanzienlijke versnelling van de winstgroei laat zien is de bouwsector.

Een verklaring voor het achterblijven van de stijging van de winst bij die van de omzet moet volgens de onderzoekers met name worden gezocht in een toename van de personeelskosten. Gemiddeld gezien namen de uitgaven voor personeel – de grootste kostenpost voor bedrijven – toe met zo’n 6%. Hiermee was de stijging van de personeelskosten in 2016 bijna twee keer zo groot als in 2015 en bijna drie keer zo groot als in 2014.

Zakelijke dienstverlening

Een van de best presterende sectoren was die van de zakelijke dienstverlening, waar onder meer consultants, accountants, advocaten, architecten, ingenieurs, marktonderzoekers en fiscalisten toe worden gerekend. De omzet binnen deze branche steeg met meer dan 14%, waarmee de groei bijna drie keer zo hoog was als in 2015 en bijna twee keer zo groot als het landelijk gemiddelde van 7,4%. In 2014 was er onder invloed van de nasleep van de kredietcrisis zelfs nog sprake van lichte krimp binnen de dienstverleningssector (terwijl de winst toen ook al met 17% steeg).

Ook de winstontwikkeling van de 1.195 onderzochte zakelijke dienstverleners was met 29,5% beter dan het MKB-gemiddelde van 20,4%. De door SRA geanalyseerde data tonen dat er ook binnen de zakelijke dienstverlening grote verschillen zijn tussen de verscheidene segmenten van de sector. Voor organisatieadviseurs die zich bewegen op het terrein van management en bedrijfsvoering was het een erg goed jaar. Bedrijven zijn meer gaan investeren en daar plukken deze adviesbureaus de vruchten van. Deze resultaten zijn in overeenstemming met eerder onderzoek van Consultancy.nl en ROA. Hieruit kwam naar voren dat het topsegment van de consultancymarkt een zonnig groeiperspectief heeft.

Ook ingenieurs en architecten hadden de wind mee vanwege de verbeterende omstandigheden binnen de woningmarkt en de bouw. Een minder goed jaar was het voor juridische dienstverleners. Hoewel de vraag binnen deze deelbranche toenam, staan de prijzen al voor langere tijd onder druk. 

Omzet en winst - MKB zakelijke dienstverlening

Kostenstijgingen

Ook binnen de sector zakelijke dienstverlening was er merkbaar sprake van een sterke stijging van de personeelskosten. Terwijl het MKB-gemiddelde op 6% ligt, was de stijging binnen deze sector nog hoger met 8%. Bovendien stegen de pensioenpremies in dezelfde periode zelfs met 27%. De waargenomen stijging van de bedrijfskosten binnen de zakelijke dienstverlening is dan ook vooral toe te schrijven aan deze loonkostenstijging. Andere factoren die bijdroegen aan deze stijging zijn onder meer de exploitatie- en inventariskosten. 

Verder valt de stijging van de kosten voor uitbesteed werk op, aangezien deze uitkwam op maar liefst 133%. Deze sterke stijging wijst vooral op het feit dat veel zakelijke dienstverleners in zee gaan met andere partijen, waarmee samenwerkingsverbanden en flexibele inhuurafspraken overeen worden gekomen. Een positief punt is de verbeterde solvabiliteit binnen de sector zakelijke dienstverlening, met name gezien het feit dat deze in 2015 nog flink achteruitging.

Zonnig vooruitzicht

SRA noemt de vooruitzichten voor 2017 zonnig. “De zakelijke dienstverlening zal naar verwachting ook in 2017 een mooie groei laten zien”, aldus de onderzoekers. Tegelijkertijd kan de sector zijn ogen niet sluiten voor enkele belangrijke trends die de branche veranderen. Bedrijven moet zichzelf continu blijven vernieuwen en goed op de hoogte blijven van de veranderende dynamiek binnen de branche. In een aantal segmenten staan bijvoorbeeld de tarieven onder druk door de opkomst van zzp’ers. Zo maken zzp’ers binnen de consultancy meer dan 90% uit van alle partijen in de markt, zodat zij door CEO’s en partners worden gezien als een van de grootste bedreigingen voor de gevestigde orde. 

Andere factoren die een belangrijke bijdrage leveren aan het veranderen van het landschap voor zakelijke dienstverleners zijn onder meer digitalisering, nieuwe verdienmodellen en toenemende concurrentie. Gezien de huidige situatie zijn flexibiliteit, nieuwe samenwerkingsvormen en duidelijke toegevoegde waarde voor de klant onmisbare elementen in toekomstbestendige businessmodellen van zakelijke dienstverleners.