Business Control maakt nog te weinig gebruik van big data

26 mei 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Big data passen in het beeld van de CFO die als strateeg en rechterhand van de CEO meedenkt over de koers die gevaren moet worden. Maar waar denkt de CFO te staan met stuurindicatoren gevoed door big data? En: in hoeverre deelt de manager business control dat beeld?

Het stroomlijnen van de enorme beschikbare hoeveelheden data naar relevante stuurindicatoren lijkt daarin bij uitstek tot het aandachtsgebied van business control te behoren. De financiële functie is van oudsher hoeder van (financiële) informatiestromen: businesstransacties worden vanuit financiële administraties met name door de business-controlfunctie vertaald naar stuurinformatie en via managementrapportage beschikbaar gesteld aan besluitnemers. De tendens is dat stuurinformatie steeds minder vaak financieel van aard is: de focus op de operationele kant van de business wordt terecht steeds groter. Analysekracht om de enorme hoeveelheid aan beschikbare (online) transactiedata te vertalen naar relevante stuurinformatie en op begrijpelijke wijze te presenteren wint fors aan belang.

Business control en big data

Uit ons onderzoek naar de kenmerken van effectiviteit van business control gehouden onder meer dan 200 financiële professionals blijkt dat niet alleen het gebruik van big data een onvoldoende score laat zien, maar ook belangrijke voorwaarden voor effectieve informatievoorziening laag scoren. Als deze scores herkenbaar zijn in uw organisatie, is de noodzakelijke infrastructuur van dataverzameling nog niet op het niveau dat nodig is om daadwerkelijk effectief van big data gebruik te kúnnen maken. De business-controlfunctie ondervindt daarmee hinder van een onvoldoende ingericht systeemlandschap, maar dat houdt niet in dat zij daar geen verandering in kan brengen.

Business control en big data

De rol van business control

Er ligt een belangrijke taak voor de business-controlfunctie om de regie op zich te nemen en richting te geven aan het effectief én efficiënt ontsluiten van relevante data. Als eigenaar van het rapportageproces is zij van nature gewend na te denken over dataverzameling en -verwerking. Vanuit haar rol als businesspartner heeft zij niet alleen toegang tot financiële gegevens, maar weet zij ook in welke systemen de noodzakelijke niet-financiële, operationele data te vinden zijn. Met het op elkaar afstemmen van deze datastromen en het verwerken tot betrouwbare stuurinformatie op effectieve én efficiënte wijze legt business control het fundament voor een zinvolle ontginning van big data.

Kan business control deze rol pakken? Ons onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met de VU Amsterdam, laat zien dat CFO’s vinden dat die basis ruim voldoende aanwezig is bij business control. Dat is goed nieuws. Met hun rapportcijfers geven zij aan dat business control inderdaad kennis heeft van en toegang heeft tot relevante, beschikbare systeemdata. Daarbij geeft hun business-controlfunctie daadwerkelijk richting aan efficiënte dataverzameling. Echter, het beeld dat de managers business control op deze punten hebben, wijkt sterk af van dat van de CFO’s. De afwijkingen behoren zelfs tot de meest significante uit het onderzoek. Met een zekere mate van zelfkritiek geven deze managers ‘hun basis’ voor verbeterde informatievoorziening gemiddeld een onvoldoende: zowel op het gebied van IT, als op het gebied van kennis en kunde. Daarmee zien zij binnen hun afdeling (veel) meer ruimte voor verbetering dan hun CFO’s dat zien.

Investeren in randvoorwaarden

Wat nu? Afgaand op de mening van de managers business control moet dus worden geïnvesteerd in hun mensen voordat zij de randvoorwaarden voor het gebruik van big data kunnen invullen. Het vergroten van kennis van beschikbare data vraagt om een nauwere aansluiting bij de businessprocessen, terwijl regie nemen vraagt om specifieke competentieontwikkeling. Maar niet minder belangrijk is dat de beelden van de CFO en de manager business control dichter bij elkaar komen. Zolang de basis niet op orde is en business control niet het mandaat of de competenties heeft om dit te realiseren, blijkt een effectieve én efficiënte informatievoorziening voorlopig toekomstmuziek. Is de businesscontrolfunctie in uw organisatie klaar voor big data?

Een artikel van Jeroen Jansen, als Management Consultant werkzaam bij FinTouch.