Nog veel MVO aandachtpunten voor BV Nederland

26 februari 2015 Consultancy.nl

Nederlandse bedrijven zouden veel meer aandacht kunnen geven aan de impact van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG in opdracht van de overheid.

In 2011 heeft de Mensenrechtenraad ingestemd met de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, ook bekend als het ‘Ruggie Framework’. Een van de centrale pijlers van het beleid is de verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren (‘responsibility to respect’). Voor overheden en overheidsinstanties geldt dat ze beleid moeten vormen op dit vlak, en op hoofdlijnen ook een oogje in het zeil moeten houden. In het kader hiervan hebben de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking medio 2013 besloten om inzicht te creëren in de stand van zaken binnen BV Nederland.

KPMG - MVO Sector Risico Analyse

Als eerste stap in deze grootschalige ‘due diligence’ werd KPMG Advisory, de consultancypraktijk van KPMG, in de arm genomen om een MVO Sector Risico Analyse (SRA) uit te voeren. Belangrijkste doelstelling: het in kaart brengen van de risico’s in sectoren op het gebied van Milieu, Arbeid, Mensenrechten, Corruptie en Belastingen. Hierbij is vooral gekeken naar ‘materiële’ MVO-risico’s als gevolg van het handelen of niet handelen van bedrijven*, zoals de uitstoot van broeikasgassen, water- en bodemverontreiniging, aantasting van het dierenwelzijn, kinderarbeid en ongezonde en onveilige werkomstandigheden. Per risico is vervolgens geanalyseerd hoe een bepaalde sector – 13 in totaal – invulling geeft aan haar responsibility to respect*.

Uit de analyse blijkt dat in alle sectoren waarin Nederlandse ondernemingen actief zijn, sprake is van materiële risico’s, verspreid over de wereld. In totaal komt het adviesbureau tot honderden risico’s, waarbij de grootste risico’s zich voordoen rondom 25 ‘hotspots’: plekken op de wereld waar bedrijfsactiviteiten het niet zo nauw nemen met Milieu, Arbeid en Mensenrechten. Zo staan bijvoorbeeld in Qatar de arbeidsomstandigheden in de bouw onder druk, smelten ijskappen op Noord- en Zuidpool door de uitstoot van broeikasgassen en wordt in West-Europa het dierenwelzijn fors aangetast bij transport van dieren.

Risico’s in alle 13 sectoren

Responsibility to respect
Voor alle ernstige en zeer ernstige risico’s is KPMG een stap verder gegaan. Per sector hebben de sustainability consultants het beleid van bedrijven ten aanzien van risico’s gewogen, en deze vervolgens geplot in een ‘maturity map’. De analyse toont aan dat het responsibility to respect volwassenheidsniveau van sectoren aanzienlijk verschilt. Zo kent de chemie sector 1 risico waarin de invulling van de responsibility to respect gekenmerkt kan worden als ‘onvoldoende’, 4 risico’s waarbij de sector defensief opereert, 9 risico’s waarbij het ‘huis op orde’ is en 3 risico’s waarbij koploperschap wordt getoond. De metaalbranche daarentegen presteert beduidend minder, met 15 risico’s in het laagste volwassenheidsniveau en geen enkele in het meest gevorderde niveau. Al met al zijn er volgens KPMG grote verschillen tussen en binnen sectoren.

Responsibility to respect profielen sectoren

Volgens Jerwin Tholen, partner bij KPMG Sustainability en een van de hoofdauteurs van het rapport, is er “ongeacht de sector ruimte voor verbetering”. Hij constateert dat veel risico’s optreden in landen waaruit Nederland veel grondstoffen en goederen importeert, zoals Argentinië, Bangladesh, Brazilië, China, Colombia, India, Indonesië, Maleisië, Turkije en Ivoorkust. Wil Nederland de risico’s structureel aanpakken, dan ligt de sleutel in samenwerking, stelt Tholen. Zo kunnen individuele bedrijven of sectoren risico’s niet alleen oplossen – vaak gaat het om sectoroverstijgende risico’s of dilemma’s die ‘too large to handle’ zijn. “Een sectoraanpak alleen is dus niet voldoende”, zegt Tholen. Hij adviseert bedrijven om aan de hand van de diverse uitgewerkte aandachtspunten de dialoog aan te gaan, waarbij vier relevante niveaus centraal moeten staan: bedrijven, sectoren, sectoroverstijgend en ketens.

Vervolgstappen
Het onderzoek van KPMG is gisteren door de Tweede Kamer besproken. Met de belangrijkste bevindingen wil het kabinet dat zowel het Nederlandse bedrijfsleven als de overheid zelf beter gaan inspelen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

* KPMG heeft bij de start van het onderzoek alle sectoren van de Nederlandse economie meegenomen. Uiteindelijk is aan de hand van de aanwezige risico’s en het economisch belang voor de economie het aantal sectoren teruggebracht naar dertien.

Nieuws