PwC: talent belangrijkste bedreiging voor groei

01 februari 2011 PwC

De ‘war for talent’ staat bovenaan de agenda van bestuurders. De beschikbaarheid van talent, kennis en kunde zien zij als één van de belangrijkste bedreigingen voor toekomstige groei. Dat blijkt uit het rapport Annual Global CEO Survey 2011 van PwC, het jaarlijkse wereldwijde onderzoek onder topbestuurders.

Bedreiging

Met het vizier weer op groei gericht, kijken de topmannen en -vrouwen kritisch naar hoe ze die groei kunnen realiseren. Daarbij wordt de ‘beschikbaarheid van talent, kennis en kunde’ als de grootste bedreiging gezien. Op wereldschaal ziet 56 procent dit als een groot probleem. In Nederland ligt dit nog iets hoger met 63 procent. De urgentie lijkt in Nederland meer te worden gevoeld. Van de geïnterviewde Nederlandse CEO’s wil 61 procent dit probleem de komende twaalf maanden voortvarend aanpakken. Tegenover wereldwijd slechts 38 procent.

Investeren

'Door de aantrekkende arbeidsmarkt en de komende vergrijzingsgolf laait de "war for talent" ook in Nederland op', aldus Robert Swaak, voorzitter van PwC in Nederland. 'De Nederlandse overheid moet blijven investeren in het verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs zodat zoveel mogelijk talenten zich maximaal kunnen ontwikkelen en goed voorbereid op de arbeidsmarkt komen.Van het bedrijfsleven mag verwacht worden dat wij nauw met onderwijsinstellingen samenwerken.'

'Cruciaal is verder dat Nederland een interessant land blijft voor internationale toptalenten om hier te komen werken. Dat vraagt om een aantrekkelijke leef- en werkomgeving met een hoogwaardig aanbod aan maatschappelijke en culturele activiteiten.  Het vraagt ook om een samenleving die open staat voor buitenlandse talenten.  De nieuwe "war for talent" zal zich namelijk niet beperken tot de Nederlandse landsgrenzen', stelt Robert Swaak.

Uitdagingen

De run op talent die ontstaat, brengt volgens de respondenten een viertal uitdagingen met zich mee: hoe trek je het schaarse beschikbare talent aan; hoe integreer je jonge nieuwe collega’s optimaal in het bedrijf; hoe ga je om met het risico talent te verliezen aan de concurrentie; en tot slot hoe kun je een aansprekend carrièrepad bieden.

'Bedrijven moeten hun bestaande strategieën op het gebied van talentmanagement aanpassen', stelt Swaak. 'De nieuwe generatie medewerkers gaat voor de hoogste bieder. Niet op financieel gebied, maar op het gebied van ontwikkelmogelijkheden. Daarbij speelt bijvoorbeeld internationale mobiliteit een belangrijke rol. De komende tien jaar neemt het aantal werknemers dat enige tijd in het buitenland werkt, met de helft toe. Het wordt meer en meer een integraal onderdeel van iemands carrière.'

Nieuws