Necker: rol van griffier onduidelijk bij raadsleden

06 oktober 2010 Necker van Naem

Veertig procent van de raadsleden weten niet hoe rol van de raad als werkgever van de griffier wordt ingevoerd. Dit blijkt uit een enquête onder het raadsledenpanel van Necker van Naem. Adviesbureau Necker van Naem houdt regelmatig enquêtes onder ruim 600 raadsleden. Aan het onderzoek naar de werkgeversrol van de raad deden 430 personen mee.

Formele werkgeversrol

Met de invoering van het dualisme in 2002 werd iedere gemeente verplicht gesteld een griffier te benoemen om de raad zelfstandig te ondersteunen. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet. De raad heeft hiermee een formele werkgeversrol gekregen, die meestal wordt gedelegeerd aan een daarvoor benoemde commissie, het presidium of de burgemeester.

Hoewel raadsleden over het algemeen op de hoogte zijn van die werkgeversrol (95%) en of er een instructie is opgesteld waarin de taken en bevoegdheden van de griffier worden beschreven (75%), weet ongeveer 40% niet hoe vaak er functioneringsgesprekken worden gevoerd met de griffier en of in deze gesprekken concrete (prestatie)afspraken worden gemaakt.

Bestuurs- en arbeidsrechtelijke positie van de griffier

Dit staat haaks op de ontwikkeling van de rol van de griffier, die zich sinds 2002, afhankelijk van het ambitieniveau van de raad, zich heeft ontpopt van logistieke spil tot inhoudelijk adviseur. De Vereniging van Griffiers heeft daarom onlangs een handreiking over de bestuurs- en arbeidsrechtelijke positie van de griffier gepubliceerd. De vereniging pleit voor het faciliteren van de raad bij zijn de werkgeversrol, enerzijds door afspraken te maken met de P&O afdeling van de gemeente, anderzijds door raden te trainen. In de handreiking wordt de raad geadviseerd een budget te reserveren voor opleidingen en trainingen in het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken ten behoeve van de werkgeversdelegatie.

De uitslag van de enquête bevestigt dit advies. Zeker in tijden van bezuinigingen is het belangrijk dat de raad zicht heeft op de prestaties van de griffier en of deze overeenkomen met de vastgestelde instructie. Immers, als de raad geen goede inschatting kan maken van de effectiviteit van de griffie, kan de hoogte van het budget niet goed worden bepaald. Met een quickscan van de griffie en gedegen trainingsprogramma is dit goed op te vangen. Adviesbureau Necker van Naem kan u hierbij van dienst zijn. Kijk eens op gemeenteraad.nl of neem contact op met onze adviseurs.

Nieuws