Necker van Naem: integriteit provincies onvoldoende

02 maart 2011 Necker van Naem / Philip Sidney

Uit onderzoek van Necker van Naem en Philip Sidney blijkt dat slechts de helft van de provincies gedeputeerden voor benoeming screent. Provincies sturen te weinig op mogelijke integriteitrisico’s.

Een onderzoek onder provincies naar het gevoerde integriteitbeleid maakt duidelijk dat provincies geen prioriteit geven aan het integriteitbeleid. In de aanloop naar de verkiezingen wekt met name de integriteittoets van gedeputeerden de aandacht. De helft van het aantal onderzochte provincies geeft aan geen onderzoek uit te voeren naar aan te stellen gedeputeerden. De meest recente Tweede Kamerverkiezingen tonen aan dat overheden zich op het vlak van integriteit geen misstappen kunnen veroorloven. De feiten die aan het licht kwamen bij enkele leden van PVV-fractie zorgden voor ophef. Openheid over het verleden van politici staat met andere woorden aan de basis van een betrouwbare overheid.

Op lokaal niveau riep de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de gemeenteraadsverkiezingen gemeenten op (februari 2010) aandacht te hebben voor het integriteitaspect bij de benoeming van wethouders. Ook in de vernieuwde handreiking voor een modelgedragscode (2010) “integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen” wordt aandacht besteed aan de benoeming van ambtsdragers. Dit betekent dat provinciale staten bij hun beslissing tot benoeming van gedeputeerden moeten meewegen of er integriteitrisico’s zijn.

De lijn van het ministerie van BZK, de actualiteit en het belang van een betrouwbare overheid maken dat provincies alle gedeputeerden voor hun benoeming laten screenen, zo concluderen de consultants van Necker van Naem en Philip Sidney.

Uit het onderzoek blijkt verder dat:

  • integriteitbeleid bij provincies in beperkte mate is vastgelegd in een visiedocument;
  • er gebrekkige aandacht is voor het vastleggen van integriteitschendingen en de verantwoording daarover richting Provinciale Staten.

Voor complete onderzoeksresultaten kunt u contact opnemen met Jasper Loots, directeur Necker van Naem (06-44955507, of per e-mail: jasper@necker.nl) of met Gert Demmink, Managing Partner van Philip Sidney (06-12963848, of per e-mail: gert.demmink@philip-sidney.com).

Nieuws