Gupta Strategists: B-segment ontwikkelt zich goed

03 april 2008 Gupta Strategists

In opdracht van de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen heeft Gupta Strategists het rapport 'B-Segment: Onderzoek naar Belangrijkste Ontwikkelingen' gecreëerd. De studie presenteert de belangrijkste ontwikkelingen in het B-segment onderzocht.

De introductie van vrije prijzen en volumes in 2005, tezamen met het in gebruik nemen van Diagnose Behandel Combinaties (DBCs), ging gepaard met hoge verwachtingen. De verwachtingen zijn nog steeds hoog, zeker in het licht van een mogelijke uitbreiding van vrije prijzen en volumes van de initiële 6% van de ziekenhuiszorg naar 50-70%.

Marktwerking werd aangedragen als oplossing voor de gigantische uitdaging om ons zorgniveau op hetzelfde hoge niveau te behouden. Marktwerking door middel van vrije prijzen en vrije volumes is echter niet onbetwist. Men kan bijna spreken van twee tegen elkaar opgestelde kampen. Een kamp gelooft er niet in dat “marktwerking” in de zorg kan werken, de overheid moet volgens dit kamp de bepalende rol behouden. Het andere kamp gelooft juist zeer sterk dat op het lokale niveau tussen verzekeraars en zorgverleners de beste afspraken te maken zijn.

De discussie wordt vaak gekleurd door persoonlijke en politieke opvattingen en kon in het verleden niet gebaseerd worden op uitgebreide objectieve gegevens. De NVZ wil de discussie naar een hoger niveau brengen en de feitenbasis verrijken. Wij gingen aan de slag met grote databases uit verschillende bronnen en over meerdere jaren. Daartoe zijn eerst de mogelijke en meest besproken voor- en nadelen van marktwerking geïdentificeerd. Hierover zijn hypotheses opgesteld die zijn getoetst door gebruik te maken van o.a. het DBC Informatie Systeem (DIS), de Landelijke Medische Registratie (LMR) en NZa rekenstaten van ziekenhuizen.

Gupta Strategists concludeert dat het bewijs voor het bestaan van voordelen van de ontwikkelingen in het B-segment veel overtuigender zijn dan de aanwijzingen voor mogelijke nadelen.

Download het rapport 'B-Segment: Onderzoek naar Belangrijkste Ontwikkelingen'

Nieuws