Ecofys: wereldwijde energie volledig duurzaam in 2050

22 februari 2011 Ecofys

De hele wereld kan zichzelf in 2050 volledig duurzaam van energie voorzien. The Energy Report, uitgebracht door Ecofys en het internationale Wereld Natuurfonds (WWF), laat voor het eerst zien dat een volledig duurzame energievoorziening voor de hele wereld in 2050 een realistische ambitie is. ‘Dat kan met technologieën waarover we nu al beschikken,’ aldus Manon Janssen, CEO van Ecofys. ‘Een duurzame energievoorziening is een business opportunity en een technische uitdaging.’

De mondiale energievoorziening zal om een aantal redenen moeten veranderen, om te blijven voorzien in de behoeften van een groeiende wereldbevolking. Klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en toenemende afhankelijkheid van slechts een beperkt aantal energieleveranciers vormen een bedreiging voor ons huidige systeem. Duurzame energiebronnen zoals zonne-, wind, waterkracht- en bio-energie zijn nodig voor een duurzaam evenwicht.

In het Energiescenario van Ecofys – de basis voor The Energy Report – staat één fundamentele vraag centraal: ‘Kan de hele wereld tegen 2050 zijn overgestapt op volledig duurzame energie?’ Om die vraag te beantwoorden, onderzocht Ecofys de technische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen voor alle energiedragers, alle regio’s en alle sectoren van de mondiale energievoorziening. Ecofys leunt daarbij op ruim 25 jaar ervaring in duurzame energie en energiebesparing.

Het scenario brengt allereerst is het toekomstige niveau aan energieverbruikende activiteiten (bijvoorbeeld het aantal tonnen staal) in kaart, bij een groeiende wereldbevolking en een verdrievoudiging van de wereldeconomie. Al deze activiteiten worden zo efficiënt mogelijk, met zo weinig mogelijk energie en grondstoffen, ingevuld.

Vervolgens zijn de energiebronnen voor deze activiteiten gerangschikt naar duurzaamheid. Energie gewonnen uit de zon, wind, water en aardwarmte krijgt de voorkeur. Tegelijk zal elektriciteit voorzien in een steeds groter deel van de vraag naar energie. Pas wanneer deze ‘stromingsbronnen’ volledig zullen zijn benut, wordt bio-energie ingezet.

Er blijkt volop duurzame energie te zijn. Alleen al door nu reeds beschikbare technologieën in te zetten en door strikte duurzaamheidscriteria op te leggen (bijvoorbeeld aan het gebruik van biomassa) kan 95% van de wereldwijde energievoorziening tegen 2050 worden gedekt met duurzame bronnen. Alleen enkele productieprocessen (bijvoorbeeld voor staal en cement) zullen nog fossiele brandstoffen gebruiken, want die hebben specifieke eigenschappen die duurzame energie dan nog niet biedt.

Een belangrijke voorwaarde in het scenario is de wereldwijde ontwikkeling naar een duurzame levensstijl, gebaseerd op een toenemende gelijkwaardigheid tussen de verschillende delen van de wereld. Hiervoor is een forse investering nodig, maar uiteindelijk zullen de financiële baten van de omschakeling naar duurzame energie ruimschoots opwegen tegen de kosten ervan. ‘Dat betekent niet dat het gemakkelijk zal zijn,’ aldus Manon Janssen. ‘Met het huidige beleid en de maatregelen die tot nu toe zijn genomen, komen we er niet. We moeten gaan beseffen dat actie geboden is. We plukken later de vruchten als we nu ingrijpen. Het bedrijfsleven kan een grote bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.’

Ecofys

Ecofys is opgericht in 1984 met als doel, duurzame energie te leveren aan iedereen. Wij hebben ons ontwikkeld tot een vooraanstaande partij in energiebesparing, oplossingen voor duurzame energie en klimaatbeleid. Ons succes is te danken aan de unieke synergie tussen onze verschillende competentiegebieden. Wij ontwikkelen slimme, effectieve, praktische en duurzame oplossingen voor en samen met onze klanten.

Nieuws

Meer nieuws over