Capgemini: Nederlandse burger voelt zich veilig

06 januari 2012 Consultancy.nl

Slecht beveiligde websites, geruchtmakende kindermisbruikzaken, skimming of terrorismedreiging, dat zijn vaakgehoorde klachten in de maatschappij. Maar ondanks het feit dat Nederlandse burgers dagelijks te maken hebben met veiligheidsdreigingen, voelt de burger zich veilig.

Maar er is ook kritiek. Zo klinkt er een stevige roep om snellere straffen en meer aandacht voor schadeloosstelling van slachtoffers. Ook wordt van de overheid gevraagd meer te doen voor de veiligheid van internet en voor de bescherming van onze vitale infrastructuren. Tegenover deze verwachting van de burger staat de realiteit dat de overheid niet alleen verantwoordelijk kan worden gesteld voor de veiligheid. Ook burgers en bedrijven zullen in toenemende mate hierbij een rol spelen. Dat blijkt uit het rapport Trends in Veiligheid 2011-2012 uitgebracht door Capgemini en TNS NIPO.

Het rapport Trends in Veiligheid 2011-2012 presenteert de laatste ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Digitale samenleving
Een van de hoofdconclusies is dat de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) sector actiever moet meebewegen met de ontwikkelingen in de huidige open, digitale samenleving. Dit kan door nieuwe manieren van samenwerking te zoeken: met elkaar, maar ook steeds nadrukkelijker met de burger en met private partijen. De rollen voor overheid, burger en bedrijfsleven ten aanzien van veiligheid zullen opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dat is nodig: er lijkt meer aan de hand te zijn met de beeldvorming en de legitimiteit van de sector, dan met de veiligheid op zich. Ook hieruit blijkt het belang de veiligheid zichtbaar effectief en efficiënt te organiseren en de burger te omarmen. Interactie met burgers en gebruik van social media zijn slechts enkele van de mogelijkheden om tot een grotere effectiviteit te komen.

Veiligheid versus privacy
De consultants concluderen daarnaast dat er groeiende afhankelijkheid is op telecommunicatie en ICT. Daarnaast wordt cyber security en samenwerking met de burger bij opsporing steeds noodzakelijker. Andere onderwerpen zijn communicatie en geo-informatie tijdens rampen, de rol van serious gaming bij gebiedsontwikkeling, de verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen bij het verbeteren van de veiligheid, en de tendens tot centralisatie bij politie, OM, brandweer en meldkamers. Ook de actuele discussie waarin veiligheid en privacy tegenover elkaar staan, komt aan bod. Conclusie: deze kunnen heel goed samen gaan.

Publiek-private samenwerking
‘Wij zien volop kansen voor een veiliger samenleving, maar de overheid kan dit niet alleen. De bestaande publiek-private samenwerking moet sterk worden geïntensiveerd en uitgebreid naar andere terreinen. Ook een actieve bijdrage van de burger zelf is nodig. Dit vraagt om andere rollen van alle betrokkenen; overheid, bedrijfsleven én burger. Met dit rapport willen wij de lezer inspireren tot het pakken van zijn rol en het verzilveren van de kansen’, zegt Geert de Vet, Vice-President bij Capgemini.

Nieuws