Aon: Chief Risk Officer steeds populairder bij bedrijven

13 mei 2011 Aon Risk Solutions

Verzwakking economie blijft grootste risico voor bedrijfsleven
Ondanks herstel van wereldeconomie vrees voor ‘double dip’

Managers overal ter wereld zien verzwakking van de economie als grootste risico voor hun bedrijf. Dit ondanks het huidige conjuncturele herstel. Ook veranderingen in wet- en regelgeving, toegenomen concurrentie en reputatieschade worden gezien als belangrijke bedreigingen. Nederlandse managers noemen met name het gebrek aan innovatie en het niet tegemoet kunnen komen aan klantbehoeften als belangrijk risico. Dit blijkt uit de Global Risk Management Survey 2011, een tweejaarlijks onderzoek van risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon Risk Solutions onder 960 ondernemers en managers uit 58 landen.

Ondanks het herstel van de wereldeconomie baart het gevaar van aanhoudende economische problemen de ondervraagde ondernemers en managers nog steeds grote zorgen. Zij noemen een recessie als belangrijkste risico voor organisaties in alle regio‘s. Ook in de vorige editie van Global Risk Management Survey, in 2009, gaven ondernemers verzwakking van de economie als belangrijkste risico’s aan voor hun organisatie. Ondernemers en managers vrezen een ‘double-dip’, een zorg die wordt gevoed door aanhoudend hoge werkloosheidscijfers, de schuldenlast van veel grote economieën en het aflopen van crisismaatregelen. Twee derde van de respondenten (67%) heeft het afgelopen jaar omzetverlies geleden door verslechtering van de economische situatie.

Gebrek aan innovatie
Het gedeelde aspect van gebrek aan innovatie en een slechte aansluiting op de behoeften van de klant staat dit jaar voor het eerst in de top tien van grootste wereldwijde risico’s. Deze ontwikkeling weerspiegelt de groeiende angst om marktaandeel te verliezen aan meer toekomstgerichte concurrenten. Vooral Nederlandse managers en ondernemers noemen dit als belangrijk risico. Falende technologie en systeemuitval behoren ook voor het eerst bij de meest genoemde risico’s. Organisaties worden steeds afhankelijker van technologie. Zorgen op dit vlak resulteren op hun beurt in angst voor additionele risico’s, waaronder bedrijfsuitval en reputatieschade. Ook deze risico’s komen voor in de top tien.

‘War for talent’ laait op
Veranderingen in wet- en regelgeving blijft ook in 2011 het op een na grootste risico voor organisaties. Toenemende concurrentie verdringt onderbreking van het productieproces in de top-drie. Andere stijgers zijn reputatie- en merkschade (plek vier) en het aantrekken en vasthouden van talent (zeven). Zeven van de tien respondenten (70%) heeft geen plan voor de aanpak van dit risico. Slechts een miniem aantal (4%) schakelt hulp van derden in voor het ontwikkelen van een strategie om toptalent te werven en vast te houden. Het onvermogen om goede mensen te werven en vast te houden stond in 2009 nog onderaan de lijst. Bedrijven werkten toen met vacaturestops en moesten afslanken. De dalers in de top tien zijn onderbreking van het productieproces en het prijsrisico van grondstoffen.

De top 10 risico’s van Aon’s Global Risk Management Survey 2011 (tussen haakjes positie in 2009)
1. (1) Verzwakking economie
2. (2) Veranderingen in wet- en regelgeving
3. (4) Toenemende  concurrentie
4. (6) Reputatie- en merkschade
5. (3) Onderbreking van het productieproces
6. (-) Gebrekkige innovatie/aansluiting bij klantbehoeften
7. (10) Onvermogen om toptalent aan te trekken en vast te houden
8. (5) Prijsrisico grondstoffen
9. (-) Falende technologie/systeemfalen
10. (7) Risico van cash-flow en liquiditeit

Investeren voor de toekomst
“Tijdens de recessie zijn veel organisaties op de rem gaan staan. Ze hebben onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten geschrapt, bezuinigingen doorgevoerd op het gebied van informatietechnologie en vacaturestops ingesteld,” zegt Armand Hoftijzer, Managing Director Aon Global Risk Consulting. “Ondernemers beseffen nu dat deze strategie op de lange termijn niet werkt. Organisaties moeten weer gaan investeren in dergelijke fundamentele gebieden om zich in de toekomst staande te houden. De succesvolle bedrijven van straks wachten niet af, maar bereiden zich nu grondig voor door het zoeken van oplossingen voor urgente problemen.”

Trends
Uit het Global Risk Management Survey 2011 komen een aantal opvallende trends naar voren. Steeds meer organisaties benoemen een Chief Risk Officer: 31 procent van de respondenten zegt een dergelijke eindverantwoordelijke te hebben, tegenover een kwart in 2009. Hieruit blijkt het groeiende belang van een risicofunctionaris in het management en risicomanagement als geheel in de organisatie.

Desondanks meet slechts 39 procent van de respondenten zijn totale risicokosten, de Total Cost of Risk (TCOR). In 2009 was dat nog 44 procent. Meest genoemde reden is het gebrek aan middelen of expertise. Het niet volgen of sturen van deze kosten kan op de lange termijn schadelijk zijn voor een organisatie. Met het aantrekken van de economie is de verwachting dat meer organisaties hun totale risicokosten gaan meten.

Ook noemen managers voor de derde keer op rij financiële stabiliteit als het belangrijkste criterium bij de keuze van verzekeraars. Het verlangen naar een concurrerende prijs is dit jaar getemperd door de wens te werken met verzekeraars die de financiële kracht hebben om claims uit te betalen. Bedrijven zijn bereid flexibiliteit en innovatie op te offeren aan een bredere dekking en betere voorwaarden.

Over de Global Risk Management Survey
De Global Risk Management Survey is een tweejaarlijkse enquête van Aon Risk Solutions onder risicomanagers, Chief Risk Officers (CRO's), Chief Financial Officers (CFO's), financiële managers en anderen. Zij geven de keuzes aan die ze maken in verzekeringen en risicomanagement, hun interesses en zorgen. Het onderzoek helpt risicomanagers op de hoogte te blijven van problemen die zich aandienen. Ook biedt de enquête inzicht in wat collega's in hun bedrijfstak en regio doen om risico's te beheersen en kansen te benutten. Aon Risk Solutions begon in 2007 met zijn Global Risk Management Survey. Deze derde editie betreft een enquête onder 960 organisaties uit 58 landen in alle regio's van de wereld. De enquête werd gehouden in het vierde kwartaal van 2010. Het onderzoek behelst zowel kwalitatieve als kwantitatieve risicoaspecten.

Nieuws

Meer nieuws over