Energiecentrale Harlingen te afhankelijk van adviseurs

15 januari 2014 Consultancy.nl

De provincie Friesland is de afgelopen jaren onzorgvuldig omgesprongen met belangrijke informatie over een milieuvergunning en heeft daarbij het vertrouwen van de burgers onvoldoende serieus genomen, zo concludeert de Noordelijke Rekenkamer. Uit het adviesrapport over de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen blijkt dat er bovendien teveel op de expertise van externe adviseurs is geleund.

Milieuvergunning

Provinciale Staten van Fryslân hebben de Noordelijke Rekenkamer verzocht te onderzoeken of de provincie in het dossier REC wel zorgvuldig heeft gehandeld. De REC valt onder de hoede van het afvalverwerkingsbedrijf Omrin, dat 27 Friese gemeenten als aandeelhouders kent. Het onderzoek richt zich op de milieuvergunning van die Gedeputeerde Staten (GS) eind 2008 aan de REC hebben toegekend. In januari 2010 besloot de Raad van State deze vergunning te vernietigen.

Afvalverwerken

Externe adviseurs

In het kader van de vergunningverlening bleek dat externe adviseurs een grote vinger in de pap hadden. De Rekenkamer stelt vast dat er flinke druk heeft gestaan op het gehele proces. Deze was ingegeven door een ambitieuze planning en de vrees voor schadeclaims bij te late oplevering van de energiecentrale. GS heeft destijds besloten om de vergunning te verlenen na toetsing. Daarbij werden er voor de milieutechnische aspecten van de energiecentrale externe adviseurs ingehuurd. Voor hun diensten kregen de consultants een royale vergoeding van zo’n €1,2 miljoen.   

Wisselende kwaliteit

Volgens het rapport bleken de uitgebrachte adviezen van ‘wisselende kwaliteit’. Ondanks voldoende inspraakmomenten blijkt de informatie over de milieuvergunning gebrekkig te zijn geweest. Daardoor zou er ‘onvoldoende draagvlak’ bij de besluitvorming zijn geweest. De ongerustheid onder de burger over de REC zag de provincie daardoor toenemen. Verontruste burgers, organisaties en leden van de Provinciale Staten wilden daarom in de loop van het proces meer informatie over de milieugevolgen te weten komen. Die informatie is ontoereikend gebleken.

REC

Aanbeveling

De Rekenkamer concludeert dat er minder externe adviesbureaus betrokken hadden moeten worden bij het verstrekken van een milieuvergunning voor de energiecentrale in Harlingen. Bovendien stelt het vast dat er meer openheid van zaken moet komen naar de burger toe. Verder adviseert de Rekenkamer Provinciale Staten om Gedeputeerde Staten toegang te verschaffen tot belangrijke informatie in politiek gevoelige dossiers.

Reactie

Gedeputeerde Staten onderschrijven het slotstuk van de Rekenkamer en beaamt dat de afweging van belangen en de communicatie rond de vergunningsverlening beter hadden gemoeten. Inmiddels is de provincie in samenwerking met Gedeputeerde Staten aan de slag gegaan met de aanbevelingen. 

Nieuws

Meer nieuws over