Politiek en overheid bekommeren zich te weinig om SDG's

13 februari 2019 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederlandse organisaties worden zich steeds bewuster van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, maar worstelen nog met het verankeren van de doelstellingen in hun beleid. Om te zorgen voor meer impact is het belangrijk dat er commitment is vanuit de top. De Nederlandse politiek en overheid doen echter maar weinig om het goede voorbeeld te geven. Volgens PwC is er behoefte aan nationale duurzaamheidsdoelstellingen. De politiek zou meer haar gezicht moeten laten zien in SDG-discussie, en de overheid zou meer het voortouw moeten nemen op het gebied van beleid en organisatie. 

Dit stelt het accountants- en advieskantoor aan de hand van nieuw onderzoek naar de praktische toepassing van de SDG’s onder bijna 800 Nederlandse bedrijven en organisaties. De zeventien SDG’s (in het Nederlands: duurzame ontwikkelingsdoelen) werden in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld met het streven om de doelstellingen in 2030 te hebben verwezenlijkt. Het is de bedoeling dat de formulering van de SDG’s organisaties aanspoort om een belangrijke bijdrage te leveren aan deze wereldwijde ecologische, sociale en economische uitdagingen. “Steeds meer organisaties geven aan de SDG’s te kennen en ook te verwelkomen”, stellen de onderzoekers. 

Desondanks blijken organisaties en het bedrijfsleven het nog altijd lastig te vinden om hun bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, te concretiseren: “Nederlandse organisaties en bedrijven blijken nauwelijks nieuwe acties te ondernemen om hun negatieve impact te verminderen en hun positieve impact te vergroten.” Om hier verandering in te brengen is het nodig dat leiders en bestuurders zich echt hardmaken voor de SDG’s: “Er moet commitment zijn van de top. De SDG’s raken alle aspecten van de bedrijfsvoering en het is de taak van het leiderschap om de hele organisatie te betrekken.” 

Overheid blijft stil

Helaas constateert PwC dat het leiderschap op nationaal niveau deze handschoen tot dusver te weinig oppakt. De politiek en overheid geven nauwelijks het goede voorbeeld aan het bedrijfsleven en andere organisaties. “De SDG’s lijken nationale aandacht te ontberen”, staat in het rapport. “Tekenend is ook het gebrek aan aandacht vanuit de landelijke politiek. Ons onderzoek heeft de websites van de landelijke politieke partijen doorgelicht. De partijen vermelden op hun website nagenoeg niets over de SDG’s. We zien geen (harde) sturing vanuit het Rijk.” 

Ook bij de verschillende onderzochte ministeries, gemeenten, zelfstandig bestuursorganen (zbo’s) en agentschappen lijken de SDG’s laag op de agenda te staan: “Een minderheid van deze organisaties draagt haar betrokkenheid bij de SDG’s actief uit in haar externe communicatie, jaarverslagen of websites. Bij de overheidsorganisaties die bezig zijn met SDG’s is veelal sprake van het plotten van lopende initiatieven en programma’s onder een SDG-label. Extra stappen worden niet genomen.” Zo benoemen slechts 25 van de 343 onderzochte gemeenten de SDG’s in hun coalitieakkoord, en hebben er daarvan maar zes de doelen specifiek uitgewerkt. Daarnaast communiceren van de 109 zbo’s niet meer dan vijf over de SDG’s in hun jaarverslagen. 

Politiek en overheid bekommeren zich te weinig om SDG's

Vingerwijzen

De onderzoekers concluderen dat de verantwoordelijkheid door de overheden grotendeels “ergens anders” wordt neergelegd. Terwijl de onderzoekers concluderen dat dit vingerwijzen ook opgaat voor organisaties in de andere sectoren, lijkt het niet onredelijk om van de overheid een andere opstelling te verwachten. Naast dat de overheid door haar passieve houding haar voorbeeldrol laat liggen, hebben de verschillende overheidsdiensten gewoonweg een grote invloed die nu grotendeels onbenut blijft: “Zij kan als beleidsmaker richting geven en bindende regelgeving opstellen en is tegelijkertijd actor door vanuit de diverse overheidsorganisaties een eigen bijdrage aan de SDG’s te leveren.” 

Er wordt opgemerkt dat de overheid de activiteiten van bedrijven, goede doelen en social enterprises op het gebied van SDG’s waardeert “als goede voorbeelden van bottom-up initiatief”. In de door PwC gehouden interviews komt echter concreet naar voren dat er juist behoefte is aan meer handvatten vanuit de rijksoverheid: “Organisaties vanuit alle sectoren kijken naar de rijksoverheid voor een nationale invulling van de SDG-agenda.” Bovendien erkent de overheid soms juist wel de behoefte aan een zogeheten sturende ‘tone at the top’: “Zo is volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de betrokkenheid van haar bewindspersonen, vooral van staatssecretaris Van Veldhoven, cruciaal geweest om de SDG’s hoog op de agenda van het ministerie te krijgen.” 

Nationale SDG-visie

Nederland is een van de weinige landen zonder nationale visie om de VN-duurzaamheidsdoelstellingen in 2030 te realiseren. De onderzoekers adviseren dan ook om een “nationale SDG-visie” op te stellen: “Als de minister-president en het ministerie van Algemene Zaken zich achter de SDG’s zouden scharen, wordt er meer aandacht in de samenleving gegenereerd en dat zou het draagvlak voor de SDG’s enorm kunnen vergroten. De overheid zou inzicht kunnen bieden in welke stappen er voor Nederland nodig zijn om de doelen voor 2030 te halen.” 

Een uitzonderlijke positieve noot die door de onderzoekers wordt opgemerkt – en mogelijke aanzet tot een eenduidig nationaal beleid – is de beleidsnota ‘Investeren in Perspectief’ die minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vorig jaar naar buiten bracht. Hierin zijn de SDG’s zeer nadrukkelijk opgenomen. De nota wordt daarom gezien als een “manier om deze gemiste kans te repareren”.

Tot dusver lijkt de Rijksoverheid echter te berusten in zijn opvatting dat ontwikkelingen vanuit organisaties en het bedrijfsleven zelf moeten komen. Dat deze ontwikkelingen vaak tekortschieten blijkt echter uit de verschillende SDG’s waarop Nederland achterloopt. Zo scoort Nederland in vergelijking tot de rest van Europa ondergemiddeld op thema’s als gendergelijkheid (14de plek) en duurzame en betaalbare energie (15de) en klimaatverandering aanpakken (20ste), maar ook op de bestrijding van honger (15de) en de bescherming van zeeën en oceanen (14de). “De behoefte om hiervoor nationale doelstellingen te formuleren groeit”, merken de onderzoekers dan ook op.