Reos signaleert knelpunten in Jeugd GGZ van Zuid-Holland Noord

10 november 2017 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Reos heeft onlangs de huidige staat van de Jeugd GGZ in Zuid-Holland onder de loep genomen. Het zorgadviesbureau keek naar de afstemming tussen de eerstelijnszorg, de verschillende GGZ zorgaanbieders en de gemeenten, en concludeert dat er in de keten nog volop te verbeteren valt. 

In de regio Zuid-Holland Noord krijgen naar schatting 12.500 jeugdigen een vorm van jeugdhulp, waarvan 5.700 hulp van de Jeugd GGZ. Deze jongeren kampen met een vorm van een psychische aandoening, die leidt tot ernstige beperkingen in hun functioneren of tot een verhoogd risico op een verstoorde ontwikkeling. Het budget van de jeugdhulp in de regio wordt geschat op ongeveer €90 miljoen.

Onderzoek Reos

Om te analyseren hoe goed de zorg in de regio presteert, sprak zorgadviesbureau Reos met vertegenwoordigers uit de gehele jeugd GGZ-keten, waaronder gemeenten, een oudernetwerk, de eerstelijnszorg, de jeugdgezondheidzorg, de vrijgevestigde praktijkhouders Jeugd GGZ, een jeugdgezondheidsteam en de specialistische GGZ. Uit de bevindingen van de onderzoekers komt naar voren dat er een aantal knelpunten zijn, die als rode draad terugkomen in de discussies met de betrokken partijen.
Reos signaleert knelpunten in Jeugd GGZ van Zuid-Holland NoordDe geïnterviewden wijzen knelpunten aan rondom verschillende aspecten. Zo zijn er uitdagingen rondom het gericht en snel verwijzen van jongeren en wordt de noodzaak aangestipt om beter om te gaan met (oplopende) wachtlijsten en wachttijden. Andere belangrijke punten zijn: het zorgvuldig op- en afschalen van hulp, het naleven van bestaande pivacyregels en het belang van de juiste kennis over wat er wél kan. Ook wordt aangedrongen dat er voldoende recente kennis en vaardigheden moeten zijn, om bijvoorbeeld goed door te vragen of goed te verwijzen bij de medewerkers (POH GGZ Jeugd of deelnemers aan JGT’s, CJG’s, wijkteams en Wmo-loketten). Daar heeft een gezin of een jeugdige namelijk als eerste contact mee.

De bevindingen uit het Reos report zijn eind september gedeeld met de geïnterviewden. Op basis daarvan zijn verschillende actieplannen en vervolgstappen opgesteld.

Landelijk beeld Jeugd GGZ

De moeilijkheden waarmee partijen in Zuid-Holland Noord te maken hebben liggen in lijn met het bredere, landelijke beeld. In een rapport concludeert bijvoorbeeld de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dat specialistische jeugdhulp moeite heeft met de decentralisatie die in gang is gezet. Er blijkt landelijk een breed palet aan problemen. Een van de belangrijkste knelpunten is de botsing tussen de systeemwereld (organisatie, financieringswijze, regels en procedures) en de unieke leefwereld van gezinnen. Het zorginhoudelijk beleid is op de leefwereld gericht, het ‘instrumentarium’ zit vast aan systemen voor planning en verantwoording. Een andere uitdaging is dat integraal samenwerken een diepgaande verandering vraagt bij alle betrokkenen van denken en doen. Veel analisten benadrukken dat vaardigheden en voorwaarden die daar voor nodig zijn, nu onvoldoende aanwezig zijn.