Sia Partners helpt netbeheerder met creëren van inzicht in KPIs

19 september 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Sia Partners heeft recent een regionale netbeheerder voor elektriciteit en gas geholpen met het creëren van inzicht in een van de belangrijkste KPI’s omtrent het storingsproces. 

Het garanderen van een betrouwbaar netwerk is één van de primaire taken van een netbeheerder. Storingen spelen een belangrijke rol hierbij. Hoe vaker storingen optreden met een bepaalde impact (uitgedrukt in storingsduur en aantal getroffen aansluitingen) des te lager de betrouwbaarheid. 

De gangbare KPI voor het bepalen van de (onvoorziene) onderbreking voor de levering van elektriciteit aan een afnemer is de zogenoemde gemiddelde onderbrekingsduur (OBD). De ACM heeft hiervoor een definitie vastgesteld waarover de netbeheerders dienen te rapporteren. Hiermee kan de betrouwbaarheid tussen netbeheerders onderling vergeleken worden. 

Vraagstelling

Onlangs vroeg een Nederlandse netbeheerder aan Sia Partners, een internationaal adviesbureau gespecialiseerd in onder meer de energiebranche, om hulp bij het verkrijgen van inzicht in de OBD voor het laagspanningsnet (elektriciteit). Het gestelde target van de OBD werd in het voorgaande jaar overschreden, echter waren de oorzaken onduidelijk. Voor de netbeheerder was het daarom van belang om op een gedetailleerd niveau inzicht te krijgen in de OBD. De netbeheerder wilde bepalen of het target bijgesteld dient te worden of dat gerichte acties noodzakelijk waren voor het verlagen van de OBD.

Sia Partners ondersteunde de netbeheerder met het verkrijgen van inzicht middels een data gedreven aanpak naar de oorzaken van de verhoogde OBD. Binnen drie maanden werd een volledig beeld gerealiseerd en advies gegeven over de te nemen acties. 

Aanpak voor data gedreven studie naar KPIs van netbeheerder

Aanpak

Voor de klant was het van belang om binnen een kort tijdsbestek een gedetailleerd beeld te krijgen van de oorzaken voor het niet behalen van de KPI. Om deze redenen koos het consultantsbureau voor een data gedreven studie waarbij er qua aanpak gebruik werd gemaakt van de principes van ‘Agile Delivery Management’. Deze aanpak resulteerde in een korte doorlooptijd, en bood de benodigde flexibiliteit gezien bepaalde onzekerheden binnen het project. 

Samen met specialisten van de klantzijde werd geïnventariseerd welke factoren mogelijk van invloed konden zijn op de OBD. Deze factoren werden vervolgens vertaald naar hypotheses en geprioriteerd op relevantie. De hypotheses met de grootste relevantie werden hierbij als hoogste geprioriteerd en op de ‘back-log’ geplaatst. De back-log vormde de input voor de eerste serie analyses: ‘Sprint 1’.

Daarnaast werd per hypothese bepaald hoe de analyse het beste uitgevoerd kon worden en welke data voor de analyse benodigd is. Nadat de benodigde data verzameld en opgeschoond was, konden de hypotheses van Sprint 1 worden getest middels de door Sia Partners ontwikkelde analyse modellen. Deze aanpak is tevens gehanteerd voor de opvolgende sprints in een iteratieve cyclus.

Resultaten

De analyse heeft geresulteerd in ‘fact-based’ inzichten voor de organisatie. De drie belangrijkste invloedsfactoren voor het niet behalen van de KPI zijn inzichtelijk gemaakt. Met deze uitkomsten kon de netbeheerder een heldere discussie binnen het management team voeren over het wel of niet aanpassen van de KPI. Doordat de belangrijkste invloedsfactoren tot in detail in kaart waren gebracht konden er ook gerichte acties worden bepaald voor het verhogen van de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk.

Deze case illustreert volgens Sia Partners de toegevoegde waarde van een kwantitatieve studie voor het verkrijgen van inzicht in business-resultaten. Met de uitkomsten van een dergelijke studie kunnen gerichte interventies worden gekozen zodat (KPI-) resultaten controleerbaar blijven.