Solvency II Day 1 Reporting kan niet zonder automatisering

10 februari 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Eindelijk het is zover, Solvency II is vanaf 1 januari 2016 officieel van kracht. Is dit zonder slag of stoot gegaan? Nee, niet echt. Er ging een tocht van meer dan vijftien jaar en vele Europese discussies en politieke compromissen aan vooraf. Dit heeft geleid tot een ‘risk based’ rapportageraamwerk voor verzekeraars, een raamwerk met overgangsmaatregelen die nog eens zestien jaar van kracht zijn.

En is alles in kannen en kruiken? Positief gesteld: de basis is gelegd. Maar de implementatie van de uitgebreide eisen zoals vastgelegd in de richtlijn, uitvoeringsverordening, technische richtlijnen en richtsnoeren blijkt geen sinecure – zowel voor verzekeraars als voor toezichthouder, accountants en actuarissen. Enkele punten die de Nederlandse markt bezighouden zijn de omgang met belasting, NHG- en spaarhypotheken, risicomarge voor uitvaartverzekeraars, contractsgrenzen en groepsconsolidatie.

Sommige (beursgenoteerde) verzekeraars hebben hun Solvency II-resultaten – in meer en minder detail – gedeeld met de buitenwereld. Hun cijfers zijn weliswaar in principe vergelijkbaar, maar een slag om de arm is hier op z’n plaats: zijn de waarderingsgrondslagen consistent afgeleid, zijn de schokken volledig uitgevoerd, is er een intern model? De tijd zal het leren. Het startpunt wordt de openingspositie op 1 januari 2016. Naar verwachting hebben alle verzekeraars hun resultaten en onderliggende data, veronderstellingen en documentatie binnen pakweg 16 weken aan DNB gerapporteerd, de Solvency II Day 1 Reporting. Pas dan zal blijken of we appels met appels vergelijken…

Willis Towers Watson is betrokken bij veel leven-, schade- en uitvaartverzekeraars als het gaat om de beoordeling van Solvency II-aspecten. Denk aan interpretatie van de regelgeving en beoordeling van de grondslagen en resultaten, maar ook aan de ontwikkeling van het raamwerk, van onderliggende risicomodellen en de uitvoering van bijbehorende werkzaamheden. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa.

We merken in de markt dat het voor veel organisaties een grote inspanning blijkt om de vereiste Solvency II-informatie te produceren. Daar komt nog bij dat de scope veel breder is, want behalve om de cijfers gaat het om de interpretatie ervan, de risico-inschattingen en de hele governance eromheen. Verder blijkt de strakke deadline een knelpunt.

Ja, Solvency II introduceert een nieuw rapportagekader en dwingt een versnelling van de rapportageprocessen af. Dit vergt een grondige herinrichting van de rapportagefunctie, waarbij je als verzekeraar binnen vijf weken de kwartaalrapportage moet kunnen aanleveren en de berekeningen niet langer dan 2 weken in beslag mogen nemen. Dit hele proces en bijbehorende architectuur goed inregelen, is naar onze mening de basis van succes. Het gaat dan niet alleen om efficiënt rekenen en het uitvoeren van projecties, maar om een omgeving waarin de kwaliteit van alle betrokken facetten is geborgd. Tenslotte moet je je cijfers kunnen vertrouwen. Data moeten standaard zijn, robuust. Aantoonbaar. Niet alleen het management verwacht dit; ook de toezichthouder en reviewer hanteren deze kwaliteitsnormen. Je moet dus goed begrijpen wat de kwaliteit van een solvabiliteitsgetal is, en hoe de solvabiliteit zich ontwikkelt. Zonder automatisering van actuariële processen is dit niet mogelijk. Wil je eenduidige en betrouwbare cijfers, dan heb je een geïndustrialiseerd voortbrengingsproces nodig. Je kunt niet zonder.

Wij zien de oplossing als een geautomatiseerd proces waarin de data, modellering, rekencapaciteit en rapportages worden aangestuurd vanuit één centrale IT-omgeving: Hiermee kan de verzekeraar – tijdig – voldoen aan de SII-rapportagevereisten én daarnaast de juiste bedrijfsbeslissingen nemen. Omdat stuurinformatie sneller beschikbaar is en betrouwbaar. Cijfers waar je als bedrijf op kunt bouwen.

Een artikel van Paul den Hartog, Director Risk Consulting & Software bij Willis Towers Watson.