Conferentie Gemeentelijke strategieën

Bedrijf
Datum
10 oktober 2014
Inschrijven voor
09 oktober 2014
Type event
Workshop
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Conferentie Gemeentelijke strategieën met betrekking tot de Participatiewet
Deze conferentie is bedoeld voor wethouders Sociale Zaken, hoofden Sociale Zaken van gemeenten, directeuren sociale diensten, beleidsmedewerkers Sociale Zaken en directeuren sw-bedrijven

Onderzoek Berenschot: één op de drie gemeenten kiest voor geïntegreerde uitvoeringsorganisatie.
Wat betekenen de veranderingen in het sociale domein voor gemeentelijke strategieën omtrent de Participatiewet en hoe kunnen deze zo effectief mogelijk worden ingericht?

Samenwerken is volgens velen het antwoord hierop. Uit een breed door Berenschot uitgezette enquête naar gemeentelijke keuzes bij de inrichting van de uitvoering van de Participatiewet blijkt dat er maar liefst in een op de drie gevallen wordt gekozen voor een geïntegreerde uitvoeringsorganisatie in het sociaal domein. Daarnaast blijkt dat ongeveer een op de vijf respondenten besluit een apart inkomens‑/uitkeringsbedrijf en een apart werk‑/re-integratiebedrijf in te richten. De re-integratietaken gaan in dit geval van de sociale dienst over naar het sw-bedrijf. Daarbij kiest het grote merendeel ervoor de samenwerking door een gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam en een centrumconstructie te realiseren.

Wanneer is een gemeentelijke keuze succesvol? Hoe zorg je ervoor dat de keuze aansluit op de gemeentelijk vastgestelde strategie? En hoe dient de interne organisatie hierop te worden aangepast? Schrijf snel in voor de conferentie op 10 oktober over gemeentelijke strategieën omtrent de Participatiewet!

Programma

08.45 Inloop
09.00 Opening door Martin Heekelaar, sectorleider Werk en inkomen Berenschot
09.05 Inleiding door Hélène Oppatja (programmamanager implementatie Participatiewet, Programmaraad), Frits Udo (curator faillissement Licom) en Maarten Adelmeijer (senior managing consultant Werk en inkomen Berenschot)
10.15 Twee workshoprondes
12.30 Lunch en afsluiting door Maarten Adelmeijer


Sprekers

Hélène Oppatja (programmamanager Programmaraad en oud-wethouder Alphen a/d Rijn)

Alle gemeenten werken hard aan het kiezen van richting en implementeren van strategieën op het sociaal domein. Welke tendensen ziet de Programmaraad in het land? Op welke punten zijn er grote verschillen in tendensen? En hoe gaan gemeenten om met de ideeën van de werkkamer: arbeidsmarktregio, werkbedrijf, werkgeversdienstverlening en garantiebanen?

Frits Udo (advocaat bij Adelmeijer Hoyng advocaten en samen met mr. Hubert Savelkoul curator bij faillissement Licom Nv)

Gemeenten kiezen er steeds vaker voor de uitvoering van taken zoals de sociale werkvoorziening op afstand te zetten. Wettelijke taken zitten bij de gemeente of gemeenschappelijke regeling, uitvoering bij een bv, nv of stichting. Daardoor krijgt (het bestuur van) de gemeente verschillende relaties tot de uitvoeringsorganisatie: als belanghebbende gemeente, als bestuurder van de gemeenschappelijke regeling die een ‘opdrachtgevende’ relatie heeft met de uitvoeringsorganisatie. Aan de orde komt ook in hoeverre gemeenten in die kwaliteiten aansprakelijk zijn voor de tekorten in en bij de uitvoeringsinstantie.

Maarten Adelmeijer (senior managing consultant Werk en inkomen Berenschot)

Berenschot heeft vanuit verschillende perspectieven onderzoek gedaan naar gemeentelijke keuzes bij de inrichting van de uitvoering van de Participatiewet. Onderdelen daarvan waren een enquête onder uitvoeringsinstellingen en interviews met gemeenten. De uitkomsten van dit onderzoek worden toegelicht aan de hand van een document dat Berenschot op 8 oktober publiceert en aanbiedt aan HélèneOppatja.

De Workshops
U kunt aan twee workshops deelnemen. Vanwege beschikbaarheid graag een reservevoorkeur opgeven.

Hieronder vindt u een overzicht van de thema's en de sprekers van de workshops. Voor meer informatie over de workshops zie de toelichting.

Workshops 1 en 2 hebben als invalshoek ‘hoe kan de wethouder het verschil maken in het sociaal domein?‘ en zijn uitsluitend bestemd voor wethouders.

Workshop 1: Sturen op coalities binnen én buiten de organisatie: hoe de wethouder het verschil kan maken. Edo Haan (wethouder Zoetermeer tot 2014) en Roeland Stolk (consultant Berenschot).

Workshop 2: Communicatie met stakeholders en de burger over 3D. Robert Wester (senior managing consultant Berenschot) en KorrieLouwes (wethouder Rotterdam 2014-2018).

Workshop 3: Welkefactoren bepalen de keuze voor de inrichting van het sociaal domein? Maarten Adelmeijer.

Workshop 4: Samenwerking en positionering van de uitvoeringsorganisatie in de regio. Casus Welplaat, Martin Heekelaar.

Workshop 5: Impact 3d op organisatie van Sociaal Domein. Casus Haarlemmermeer. Christiaan Gort samen met Arjen Vermeulen van Haarlemmermeer.

Workshop 6: De gevolgen van de decentralisaties voor de personele inzet binnen het sociaal domein. Casus Hoorn. Ad Baan met Jan Paul Verbeek van Hoorn.

Workshop 7: U hebt een richting gekozen, welke samenwerkingsvorm past daarbij? Floris Bannink (managing director Berenschot) en Il ShikSloover (managing consultant Berenschot).

Workshop 8: Businesscases arbeidsbeperkten op garantiebanen vanuit perspectief werkgever: wat levert het op en wat verwacht de werkgever van de gemeente? Karin Schumacher (programmamanager inclusieve arbeidsmarkt bij werkgeversvereniging AWVN), Fleur Sikkema (consultant Berenschot) en Maarten Adelmeijer.

Workshop 9: Businesscasesarbeidsbeperkten op garantiebanen: hoe pak je het aan en wat levert het de gemeente op? Paul Schenderling (consultant Berenschot).

Workshop 10: Geïntegreerde organisatie voor sociale dienst en sw in praktijk. Joost Struijk (voorheen directeur geïntegreerde uitvoeringsorganisatie Orionis).

Workshop 11: Particulier uitvoeren van sw-taken: kan dat en voor wie is dat beter? Frank Verheul (voorheen directeur sw-bedrijf Baanstede).

Zie de workshop pagina voor meer informatie.

Aanmelden
Vul het formulier in via de website om u aan te melden.

Event informatie

Bedrijf: Berenschot

Datum: 10 oktober 2014

Inschrijven voor: 09 oktober 2014

Type event: Workshop

Doelgroep: Professionals