Samen leren, samen ontwikkelen

Bedrijf
Datum
19 september 2014
Inschrijven voor
18 september 2014
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Conferentie 'Samen leren, samen ontwikkelen'
Wat betekenen de veranderingen in het sociale domein voor de competenties van ambtenaren?

Berenschot nodigt u uit voor een conferentie over de transitie in het sociale domein en haar impact op de handelswijze van de gemeenteambtenaren. Op vrijdag 19 september gaan we hierover graag met u in gesprek.

Het uiteindelijke doel van de decentralisaties is het sociaal domein dichter bij de burger te organiseren en de eigen kracht van burgers zoveel mogelijk te mobiliseren. Daarvoor is een transformatie nodig. Die transformatie is niet op 1 januari 2015 geregeld, maar zal de komende jaren verder tot stand moeten komen, in het samenspel tussen gemeenten, zorgaanbieders en burgers. Die transformatie vraagt een lerende houding en ander gedrag van professionals.De Nederlandse gemeenten hebben in 2014 hun handen vol aan de voorbereiding op de nieuwe taken die ze per 2015 moeten gaan uitvoeren. De transitie, het zorgen dat je er als organisatie klaar voor bent en continuïteit in de dienstverlening kunt bieden, vraagt dit jaar veel aandacht.

Om gericht aan die transformatie te werken is een concrete vertaling van competenties, drijfveren en gedrag noodzakelijk. Wat moet hij/zij morgen écht anders doen?

In dat kader organiseert Berenschot een ochtend om met gemeentesecretarissen en HR managers van gemeenten hierover in gesprek te gaan.

Programma:

9.30 Inloop
9.45 Ontvangst en welkom door dagvoorzitter Ad Baan
10.00 Keynote Wil Rutten: ‘Hoe zorg voor een sterke verbinding tussen mensen én organisaties?’
10.30 Keynote Christiaan Gort: ‘Welke uitdagingen zijn er voor het gedrag van medewerkers en hoe kan je als gemeente daarop sturen?’
11.00 Paralelsessies*
12.00

Wrap-up door dagvoorzitter

12.15 Lunch en afsluiting
13.00 Einde

 

* U kunt kiezen uit de volgende paralelsessies:

1. Samen leren als drijvende kracht voor de transformatie door Mohamed el Feddali, projectleider transitie jeugdzorg gemeente Hoorn en Ad Baan van Berenschot.

Blijvend ontwikkelen en leren is een cruciale voorwaarde om de beoogde transformatie in het sociaal domein ook daadwerkelijk te realiseren. Daarvoor moet je binnen de gemeentelijke organisatie de goede voorwaarden scheppen en voorzieningen treffen. Dat vraagt om samen op te trekken met zorgaanbieders en om verbinding met kennisinstituten. In deze workshop gaan we vanuit dit vergezicht in, op de benodigde concrete stappen.

2. De kracht van competentiemanagement door Karin Galgenbeld.

Welk individueel gedrag is gewenst van onze medewerkers door de transformatie van het Sociaal Domein? Hoe kunnen we gericht werken aan de begeleiding, opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers bij deze beoogde gedragsverandering? Hoe zorgen we dat we dezelfde ‘taal’ spreken als gemeente wanneer het gaat om gedrag van onze medewerkers? In deze sessie laten we graag zien welke bijdrage competentiemanagement levert aan deze vraagstukken. We verkennen samen met u de kracht van competentiemanagement. Tevens laten we zien op welke wijze het u als gemeente in staat stelt om de benodigde transformatie te vertalen naar hetgeen er van medewerkers verwacht wordt.

3. Leiderschap als hefboom voor gedragsverandering door Marieke Gersdorf-van den Berg.

Persoonlijk leiderschap gaat alle medewerkers aan. Het betreft de hele organisatie en niet alleen degene die een leidinggevende positie bekleden. Het is van groot belang om persoonlijk leiderschap te verankeren in de organisatie, zodat niet alleen leidinggevenden, maar ook medewerkers de regie nemen op hun eigen loopbaan, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid in een continue veranderende context. (Persoonlijk) leiderschap zorgt ervoor, dat iedereen in de organisatie nieuwsgierig is en blijft naar wat de omgeving van hen vraagt. In deze workshop geven ervaringen vanuit gemeente Leeuwarden en de NVWA kleuring aan dit gedachtegoed.

4. Processtappen bij inrichting van de organisatie van Sociaal Domein – van transitie naar transformatie door Maarten Adelmeijer en Christiaan Gort.

De manier waarop het sociaal domein is ingericht, heeft impact op het gedrag van medewerkers. De nieuwe taken worden meestal belegd binnen de huidige organisatiestructuur om de focus maximaal op de transitie te houden. De nieuwe taken leiden echter tot veranderingen in processen en verhoudingen tussen afdelingen. Daarnaast ontstaan nieuwe arrangementen in het participatiedomein en door de inrichting van sociale wijkteams. Dit vraagt om herbezinning van inrichting van het sociaal domein. In deze sessies nemen we u mee in hoe de organisatie-inrichting optimaal de transformatie en gedragsveranderingen van medewerkers kan faciliteren. Hierbij laten we zien welke keuzen verschillende gemeenten hebben gemaakt en welke procestappen hierbij nodig zijn.

Event informatie

Bedrijf: Berenschot

Datum: 19 september 2014

Inschrijven voor: 18 september 2014

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals