Senior Adviseur Ruimte en Wonen

BMC

Vacature informatie

Bedrijf: BMC

Locatie: Amersfoort

Opleidingsniveau:

Arbeidsvoorwaarden: Uitstekend

Deze vacature is niet meer vacant

Senior adviseurs Ruimte en Wonen zijn de strategische beleidsadviseurs en onderzoekers met visie, daadkracht en passie voor de publieke sector. Zij vervullen tevens managementfuncties op directieniveau.

Hun aanpak is vernieuwend en ambitieus. Zij werken in een zeer complexe omgeving, met veel belangentegenstellingen. Zij zijn in staat die tegenstellingen te overbruggen. De organisatie en het bestuur nemen zij op professionele wijze mee in het proces.

De strategische advies- en onderzoeksopdrachten betreffen onder andere: analyses en visieontwikkeling over gebiedsontwikkeling, stedelijke vernieuwing, wijkaanpak, water, klimaat, duurzaamheid, maatschappelijk vastgoed en mobiliteit. Ook bij corporaties vervullen zij belangrijke functies zoals: prestatieafspraken, woningbouwversnelling, heroriëntatie stakeholders, midterm reviews, organisatie advies en governance.

Solliciteer direct online!

Senior adviseurs zijn in staat om opdrachten voor zichzelf en voor andere adviseurs te verwerven.

KERNTAKEN

1. Uitvoeren van opdrachten
Het uitvoeren van opdrachten met een complex karakter in de rol van adviseur waarbij aan de orde is:

 • Visieontwikkeling.
 • Ontwikkeling van nieuwe innovatieve concepten.
 • Strategische (her)oriëntatie.
 • Onderzoek.

2. Acquisitie en Public Relations

 • Acquireert opdrachten en klanten.
 • Onderhoudt eigen netwerk en bouwt dit uit.
 • Neemt initiatieven t.a.v. marketing en PR-activiteiten.
 • Maakt offertes, projectvoorstellen, plannen van aanpak en neemt een leidende rol bij het inschrijven op aanbestedingen en tenders.
 • Fungeert voor vaste klanten als accountmanager.
 • Participeert in het uitbouwen en profileren van BMC Groep.
 • Geeft presentaties en/of publiceert op het vakgebied.

3. Ontwikkeling BMC Groep

 • Het leggen van verbindingen door het vertalen van innovatieve concepten naar andere sectoren.
 • Het leggen van verbinding tussen verschillende onderdelen binnen de BMC Groep gericht op het bundelen en afstemmen van gedachtegoed dat BMC Groep-breed wordt ontwikkeld.
 • Het ontwikkelen van instrumentarium.
 • Het actief overdragen van kennis en ervaring naar adviseurs binnen de BMC Groep.
 • Begeleidt (jonge) adviseurs in het werk en in hun ontwikkeling.
 • Treedt op als schaduwadviseur.
 • Levert desgevraagd een bijdrage aan de organisatieontwikkeling van BMC (kwaliteit, werving en selectie, bedrijfsvoering).
 • Levert een bijdrage aan de kolomgedachte door de gehele BMC Groep.
 • Neemt initiatieven m.b.t. inhoudelijke bijdragen aan BMC-dagen en andere bijeenkomsten van de BMC Groep.

OPLEIDING EN ERVARING
WO en 10-15 jaar werkervaring en netwerk in de publieke sector en daarbuiten.

Competentieprofiel
Senior adviseur
I

COMPETENTIEMATRIX

Competentie Omschrijving
Energie Energie
Ambitie Voortrekker initiator
Mondelinge communicatie Beinvloeden
Optreden Authentiek
Luisteren Verborgen boodschap herkennen
Probleemanalyse Complexe analyses
Sensitiviteit Opereren in complexe situaties
Ondernemerschap Boer
Schriftelijke vaardigheden Beinvloeden
Leidinggeven --


2. OMSCHRIJVING
Energie

Gedurende een lange periode in hoge mate actief zijn wanneer de functie dat vraagt. Uithoudingsvermogen hebben. De energieke adviseur BMC-groep straalt enthousiasme, levenslust en kracht uit. Dat blijft zo, ondanks veel en hard werken. Heeft pit. Blijft doorgaan tot de klus geklaard is. Werkt voortdurend aan verbetering.

Ambitie
Voortrekker en initiator

De adviseur wil groeien in de functie en wil zo mogelijk hogerop komen. Pakt extra taken en verantwoordelijkheid op om verder te komen. Doet veel moeite om zichzelf te ontwikkelen en is bereid om fors te investeren in zijn ontwikkeling.
Concreet:

 • Heeft een voortrekkersrol in het bedrijf, initieert activiteiten en projecten. Maakt naam.
 • Begeleidt andere adviseurs in hun werk, is bereid leiding te geven;
 • Heeft een realistisch beeld van de eigen doorgroeimogelijkheden gezien kwaliteiten, vaardigheden en ontwikkelpunten.

Mondelinge communicatie/presentatie

Beïnvloeden
De adviseur is in staat een lastige situatie te beïnvloeden door zijn stijl van communiceren.
Concreet:

 • Geeft terugkoppeling, ook wanneer de boodschap voor de ander pijnlijk kan zijn, blijft rustig en beleefd bij veel "tegengas";
 • Beïnvloedt en stuurt het gesprek en de sfeer door gevoelens te benoemen, ook wanneer bij de ander(en) geen respect blijkt te bestaan;
 • Herkent persoonlijke belangen en kiest een geschikte manier om de ander te beïnvloeden en zet daarbij verschillende beïnvloedingsstijlen effectief in;
 • Voert complexe (advies)gesprekken om gedrag van de ander(en) te beïnvloeden.

Optreden

Authentiek
De adviseur straalt vertrouwen uit door authenticiteit.
Concreet:

 • Heeft een voorbeeldrol, is consistent in woord en daad;
 • Presenteert zich als een gesprekspartner met grote meerwaarde op hoog bestuurlijk niveau;
 • Weet door zijn wijze van presenteren situaties te sturen en weet daarbij authenticiteit te behouden.

Luisteren
Verborgen boodschappen herkennen
De adviseur kan belangrijke informatie oppikken uit mondelinge mededelingen en hoort tussen de regels door.
Concreet:

 • Hoort tussen de regels door, herkent de ‘boodschap achter de boodschap’ en krijgt deze boven tafel door rustig door te vragen;
 • Confronteert de gesprekspartner met tegenstrijdigheden zonder dat dit het gesprek belemmert.


Probleemanalyse

Complexe analyses
De adviseur is in staat complexe vraagstukken te analyseren. Denkt buiten gebaande paden of kaders.
Concreet:

 • Bekijkt ingewikkelde vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken met gevolgen op lange termijn; doorziet belangentegenstellingen;
 • Denkt over grenzen van eigen vakgebied / beleidsterrein heen;
 • Doorziet ontwikkelingen waarvan de gevolgen pas op lange termijn spelen;
 • Heeft oog voor kritische informatie en activiteiten en beziet de mogelijkheid hiervan voor de organisatie.

Sensitiviteit

Opereren binnen complexe situaties
De adviseur verbindt politieke en bestuurlijke standpunten met het organisatiebelang. Onderkent daarvan invloed en gevolgen op andere onderdelen van de organisatie. De adviseur handelt tactvol en integer.
Concreet:

 • Handelt op basis van diepgaand inzicht in politiek-bestuurlijke en maatschappelijke trends en ontwikkelingen;
 • Draagt bestuurlijke voornemens uit, over de grenzen van de eigen organisatorische eenheid heen;
 • Informeert gevraagd en ongevraagd directie en bestuurders over voor hen relevante bestuurlijke ontwikkelingen;
 • Leidt externe kennis tactvol het eigen werkveld binnen en houdt daarbij rekening met onderlinge verhoudingen;
 • Vertaalt bestuurlijke ontwikkelingen in beleid en activiteiten;
 • Weet complexe situaties binnen het klantsysteem in te schatten ten aanzien van belangen, rollen en timing. Regisseert in deze;
 • Gaat bewust om met normen en waarden van partijen, kent hun gedragscodes en schakelt hier gemakkelijk tussen.


Ondernemerschap
De adviseur ziet kansen en handelt. Begint uit zichzelf en wacht niet passief af. Hij of zij draagt uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan. Neemt het voortouw. In een latere fase uit het ondernemerschap zich ook in commerciële feeling: ziet kansen in de markt en benut ze. Neemt risico’s. Bouwt en onderhoudt een netwerk. Ondernemerschap toont zich in verschillende vormen, waarbij we drie metaforen gebruiken: de visser, de boer en de jager.

De Boer
De boer bewerkt het land, bemest het en zaait het in teneinde in de herfst te kunnen oogsten. Dit lijkt veelal eenvoudiger dan het is, maar je kunt niet ieder jaar hetzelfde gewas op hetzelfde land telen. Wisselteelt en een gericht zaaiplan vanwege de grondsoort is noodzakelijk. Het land en het groeiende gewas heeft daarnaast voortdurende aandacht nodig tijdens het groeiseizoen en moet continu in de gaten worden gehouden, anders gaat het mis. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Beïnvloeden
De adviseur:

 • Schrijft en redigeert teksten met een gevoelig karakter en over complexe vraagstukken;
 • Drukt zich schriftelijk duidelijk uit voor lezers van verschillend niveau;
 • Formuleert tactvol, stemt af op verschillende doelgroepen;
 • Formuleert complexe vraagstukken helder en eenduidig, houdt structuur vast;
 • Kan meningen helder verwoorden. 

Solliciteer direct online!

Vacature informatie

Bedrijf: BMC

Locatie: Amersfoort

Opleidingsniveau:

Arbeidsvoorwaarden: Uitstekend

Meer vacatures

Vacatures