Voorzitter en lid Raad van Toezicht Parlan Jeugdhulp

Bedrijf
Locatie
Alkmaar
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Sectoren
Deze vacature is niet meer vacant

Voor Parlan Jeugdhulp zijn wij op zoek naar een voorzitter en lid Raad van Toezicht.

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 22 april 2017 uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. U kunt uw cv en motivatiebrief richten aan Anoesjka van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt via 020 301 4307.

Organisatie

Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd- & Opvoedhulp (Parlan Jeugd & Opvoedhulp), JeugdzorgPlus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ (de Praktijk) in Noord-Holland. Parlan biedt ondersteuning en behandeling aan kinderen, jongeren, ouders en opvoeders. De ondersteuning en behandeling richt zich op het opgroeien, de ontwikkeling en het opvoeden van kinderen. Als het echt nodig is biedt Parlan ook tijdelijke opvang of een woonplek.

Jaarlijks biedt Parlan ondersteuning aan ongeveer 5500 kinderen. Dit doet Parlan vanuit de missie “Jij bent de toekomst! Daarom werken we samen met jou en iedereen die voor jou belangrijk is aan een thuis waar je veilig bent en jij je talenten kunt ontwikkelen”. In het voorjaar van 2017 is hierbij, aan de hand van de maatschappelijke opgaven waarvoor Parlan zich gesteld ziet, een nieuw koersdocument opgesteld.

Bij Parlan werken circa 850 enthousiaste en deskundige professionals. Zij doen dit vanuit verschillende teams waarbij het uitgangspunt is dat de ondersteuning en behandeling ‘daar waar de kinderen zijn' wordt geboden. In de meeste gevallen gebeurt dit dus thuis, in de kinderopvang of op de school van het kind. Als het beter of nodig is om de hulp op een andere plek te bieden dan doen we dat.

Het aanbod van Parlan bestaat uit een breed palet van ambulante en poliklinische hulpvormen, arbeidstoeleiding, crisishulp, advies en trainingen. Daarnaast biedt Parlan daghulp en verschillende vormen van verblijf met behandeling. Dit varieert van wonen in gezinnen, tijdelijk verblijf in een groep, tot behandeling binnen de Jeugdzorgplus. Parlan werkt intensief samen met een groot aantal lokale en regionale partners. Hierbij valt te denken aan lokale teams van gemeenten, huis-/kinderartsen, gecertificeerde instellingen, GGD, scholen, vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties en andere organisaties op het gebied van de psychische gezondheid van kinderen en jongeren, de zorg voor (licht) verstandelijke beperkten en de verslavingszorg.

Het primaire werkgebied van Parlan bestaat uit de volgende Jeugdhulpregio’s:

 • Alkmaar
 • Kop van Noord-Holland
 • West-Friesland
 • IJmond
 • Zuid-Kennemerland

Naast de gemeenten uit deze regio’s heeft Parlan te maken met nog zo’n 50 andere financiers. Dit zijn zowel gemeenten, zorgverzekeraars, het Nidos en organisaties via wie wij in onderaannemerschap diensten leveren.

Parlan is gevestigd op meerdere locaties in de Noord-Holland Noord. De ondersteunende afdelingen zijn voornamelijk gevestigd in Alkmaar. De organisatie is financieel gezond en heeft een omzet van circa € 55 miljoen. Parlan wordt tot 1 juni aangestuurd door een collegiaal functionerende Raad van Bestuur, bestaande uit de voorzitter (Els Rienstra) en het lid (Mariëtte Vos-Lambooy). Vanaf 1 juni zal Els Rienstra de organisatie verlaten, waarna Mariette Vos-Lambooy als enig bestuurder de organisatie gaat aansturen. De Raad van Bestuur vormt samen met de directeur bedrijfsvoering, de vier directeuren, de manager Kwaliteit en Innovatie en de controller het directieteam van Parlan.

Voor meer informatie over Parlan zie: www.parlan.nl

De Raad van Toezicht

De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes personen. Als gevolg van het vertrek van de voorzitter en een lid zoekt de RvT nieuwe kandidaten voor deze posities. Een van beiden zal deelnemen aan de auditcommissie, afhankelijk van de achtergrond van benoemde kandidaten.

De huidige RvT valt te omschrijven als een open, samenwerkingsgerichte en vooruitstrevende raad met een informele omgangsvorm. Er is een mooie balans tussen zakelijkheid en betrokkenheid. Er is een goede verstandhouding tussen de RvT en de RvB, waarbij termen als ‘vertrouwen’ en ‘positief kritisch volgend’ kenmerkend zijn.

Taken van de Raad van Toezicht

 • Ziet toe op de borging van de samenhang tussen maatschappelijke ontwikkelingen, cliënten, opdrachtgevers en personeelsbeleid.
 • Houdt toezicht op het beleid van de RvB.
 • Geeft goedkeuring met betrekking tot het meerjarenbeleid en het jaarverslag.
 • Bewaakt een doelmatige en controleerbare besteding van publieke middelen; de RvT keurt de begroting en de jaarrekening goed.
 • Benoemt de accountant.
 • Geeft advies aan en vormt een klankbord voor de RvB.
 • Vervult de formele rol van werkgever en is vanuit deze rol verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en het ontslag van zowel de voorzitter als het lid RvB.
 • Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de RvB.
 • Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren.

Profiel

De profielwensen ten aanzien van de leden van de RvT kunnen worden verdeeld in algemene uitgangspunten waaraan de RvT als team dient te voldoen en anderzijds in aandachtsgebieden die de individuele leden van de RvT vertegenwoordigen. De leden van de RvT zijn collegiaal en collectief verantwoordelijk en moeten op alle aspecten van de organisatie toezicht kunnen houden. Daarbij vindt men het binnen de RvT belangrijk om als team op te trekken. Verder wordt gestreefd naar een evenredige samenstelling qua diversiteit.

Verdere uitgangspunten voor de RvT als geheel zijn:

 • Affiniteit met en betrokkenheid bij het werkveld van Parlan, maar niet actief werkzaam in de jeugdzorg en/of gemeentelijke wereld in Noord-Holland;
 • Met betrokkenheid de rol van sparringpartner kunnen vervullen, zonder op de stoel van de bestuurder plaats te nemen;
 • Beschikken over een relevant netwerk dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt;
 • Humor;
 • Inzet, betrokkenheid en beschikbaarheid.

Elk lid is medeverantwoordelijk voor het geheel en denkt na over het geheel. Na het vertrek van de huidige voorzitter en het op handen zijnde vertrek van het lid ontstaat de behoefte aan de volgende profielen en expertisegebieden.

Voor de voorzitter geldt dat Parlan op zoek is naar iemand met:

 • Bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
 • Affiniteit met het werkveld van Parlan;
 • Niet actief werkzaam in de jeugdhulp en/of gemeentelijke wereld in werkgebied Parlan;
 • Ervaring in het publieke domein, bij voorkeur het sociale domein zoals de zorg;
 • Ervaring om (vanuit bestuurlijke rol) integraal te kijken naar een organisatie; waaronder de financiën;
 • Beschikken over een relevant netwerk;
 • Kunnen inleven en schakelen in diverse rollen;
 • Sensitiviteit voor distantie en nabijheid;
 • Moeilijke besluiten kunnen nemen;
 • Beschikbaarheid en betrokkenheid;
 • Balans tussen zakelijkheid en de menselijke kant;
 • Een zekere mate van senioriteit.

Voor het lid geldt dat de Raad van Toezicht op zoek is naar een kandidaat met een meer innovatieve invalshoek, die bijvoorbeeld goed bekend is in de digitale wereld. De jeugd veranderd in rap tempo en het is de vraag hoe je als organisatie deze jeugd het beste kan benaderen. Dit vraagt ook om een visie vanuit de Raad van Toezicht. Dit betekent dat de RvT op zoek is naar een lid met:

 • Managementervaring binnen een innovatie en/of technologische omgeving of kennisinstituut/universitaire wereld. (zoals een Chief Technology of Chief Innovations Officer);
 • Zicht op de nieuwste digitale toepassingen via o.a. social media;
 • Out of the box mentaliteit.

Uitdaging

Parlan heeft de afgelopen drie een jaar groot aantal veranderingen doorgemaakt waaronder de transitie van de zorg, waardoor de financiering sinds 1 januari 2015 via de gemeenten verloopt en de fusie met de Praktijk. Het eerste element heeft een forse omslag betekent in wijze waarop wordt ingekocht. Een belangrijke uitdaging voor de organisatie is het zichtbaar zijn voor de diverse gemeenten waarin Parlan actief wil zijn. Zowel de nieuwe voorzitter als het lid moeten begrijpen wat het betekent om in deze veranderende markt te opereren; denken vanuit kansen in de markt en vanuit het realiseren van omzet en het leveren van financieel gedekte producten en diensten. Daarbij dienen zij te begrijpen welke impact dit heeft op het denken en de werkwijze van de organisatie.

Inzet

De RvT vergadert zes keer per jaar met de bestuurder, waarvan één keer een brainstorm bijeenkomst zonder agenda. Eens per jaar heeft de RvT-overleg over het onderling functioneren en eens per jaar een voorbereidend overleg ten behoeve van het functioneringsgesprek met de bestuurder. Eens per jaar vergadert de voltallige RvT met de OR en met de cliëntenraad. De voorzitter RvT overlegt voorafgaand aan de vergaderingen met de bestuurder. Daarnaast zorgt de RvT ervoor dat zij ook langs informele weg in contact komt met de organisatie en het werkveld.

De voorzitter en de leden worden benoemd voor de duur van vier jaar. Aftredende leden zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar.

Vergoeding

De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 12.000,- en het lid € 8.000,- per jaar, exclusief reiskosten.

Selectie- en benoemingstraject

De werving en voorselectie van kandidaten voor deze functies is uitbesteed aan Boer & Croon Management (Boer & Croon). Boer & Croon nodigt per positie een aantal kandidaten uit voor een eerste gesprek. Vervolgens worden per positie twee tot vier kandidaten gepresenteerd aan de selectiecommissie van Parlan, bestaande uit de twee leden van de remuneratiecommissie.

Bij de eerste gesprekken bij Parlan zal de bestuurder tevens aanwezig zijn. Zij heeft een adviserende rol richting de RvT. De geselecteerde kandidaten worden bij de eerstvolgende RvT vergadering van 29 juni officieel voorgesteld aan de voltallige RvT, waarna de officiële benoeming plaatsvindt.

Week 14 - 16 - Start search kandidaten en responstermijn.
Week 17 - 20 - Gesprekken bij Boer & Croon.
Week 21 - 22 - 23 mei voordracht van kandidaten / 29 mei en 1 juni vervolggesprekken bij Parlan.
Week 26 - Voorstellen geselecteerde kandidaten in de Raad van Toezicht vergadering van en definitieve benoeming.

Reactie

Start search kandidaten en responstermijn. Gesprekken bij Boer & Croon.

23 mei voordracht van kandidaten.

29 mei en 1 juni vervolggesprekken bij Parlan. Voorstellen geselecteerde kandidaten in de Raad van Toezicht vergadering van en definitieve benoeming.

Uw motivatiebrief met cv kunt u voor 22 april sturen naar Boer & Croon, t.a.v. mevrouw A. van Aanholt. Klik hier voor uw sollicitatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (020 - 301 43 07).

Vacature informatie

Bedrijf: Boer & Croon Management

Locatie: Alkmaar

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures