Programmaleider Stedelijk Strategieteam

Bedrijf
Locatie
Online
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Sectoren
Deze vacature is niet meer vacant

Ben jij een inventieve strateeg met hart voor de publieke zaak?  Heb je daarnaast oog voor de organisatorische impact van strategische besluiten? Dan is de functie van programmaleider Stedelijk Strategieteam geknipt voor jou!

De functie

In deze rol leid je meerdere teams die stedelijke opgaven verkennen, analyseren en omzetten in actiegerichte strategie voor Amsterdam. Bijvoorbeeld een verkenning naar de impact van digitalisering en internationalisering op de stad. Of het voorbereiden van een lobbytraject voor kansengelijkheid. Dit zijn typisch vraagstukken waar jij je als programmaleider samen met je team mee bezighoudt: het raakt alle directies, is lange termijn van aard en complex in zijn afbakening. Je portfolio aan projecten wisselt elk half jaar, je springt continu ad hoc in op behoeften van het Gemeentelijk Management Team (GMT) of het bestuur. Zo biedt het team ook ondersteuning bij de bestuurlijke crisisteams in coronatijd.

Werkzaamheden

 • Je managet de uitvoering van een divers portfolio aan strategische projecten binnen de strategische agenda van de stad. Dit doe je in afstemming met de adviseurs die actief zijn in de betrokken afdelingen en beleidsterreinen;
 • Je adviseert het GMT proactief over de lopende organisatieontwikkelingen en coördineert de totstandkoming van relevante producten op concernniveau;
 • Je bouwt een netwerk binnen de organisatie en draagt er zorg voor dat relevante kennis bij elkaar komt;
 • Je creëert binnen je projectportfolio een extern netwerk om relevante (wetenschappelijke) kennis te ontsluiten;
 • Je legt verbindingen tussen de strategische opgaven, public affairs, de lobby-agenda, kennis-agenda en innovatie-agenda Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van projectmatig werken en leidt teamleden hierin op.

Wij vragen

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie van Programmaleider Stedelijk Strategieteam zien we ook graag:

 • een af­ge­ron­de wo-op­lei­ding, be­haald in Ne­der­land of in het bui­ten­land. In­dien het aca­de­mi­sche di­plo­ma in het bui­ten­land is be­haald, dient dit te zijn om­ge­zet naar een in Ne­der­land er­kend di­plo­ma op ge­lijk­waar­dig ni­veau. Meer in­for­ma­tie hier­over vind je hier:
 • mi­ni­maal tien jaar er­va­ring op ge­bied van stra­te­gi­sche ad­vi­se­ring en het be­ge­lei­den van teams, waar­van mi­ni­maal vijf jaar in een con­sul­tantrol bij een stra­te­gisch ad­vies­bu­reau;
 • ken­nis van en er­va­ring met or­ga­ni­sa­tie­ver­an­de­ring (er­va­ring met or­ga­ni­sa­tie­ont­werp, op­ga­ve­ge­richt wer­ken, ver­an­der­kun­de, stra­te­gisch per­so­neels­be­leid) is een pre;
 • aan­toon­ba­re er­va­ring met het in­hou­de­lijk en func­ti­o­neel aan­stu­ren van teams;
 • aan­toon­ba­re er­va­ring met het coa­chen en op­lei­den van me­de­wer­kers, met name op het ge­bied van pro­ject­ma­tig wer­ken;
 • aan­toon­ba­re er­va­ring in het op­stel­len en uit­dra­gen van ad­vie­zen op di­rec­tie­ni­veau;
 • je be­heerst di­ver­se me­tho­des op het ge­bied van pro­ject­ma­tig wer­ken, stra­te­gie­vor­ming en ana­ly­se;
 • een team­spe­ler die open­staat voor feed­back en zich­zelf en het team ver­der wil hel­pen ont­wik­ke­len.

Competenties

 • Ana­ly­tisch:van het ste­de­lijk stra­te­gie­team wordt ver­wacht dat zij in com­plexe ma­te­rie snel tot de kern van een pro­bleem ko­men en daar­bij me­tho­disch te werk gaan, vaak bin­nen kor­te dead­lines. Je bent in staat plan­ma­tig deze ma­te­rie te on­der­zoe­ken, de re­le­van­te fei­ten bij el­kaar te bren­gen, en de ver­taal­slag te ma­ken naar een ad­vies op di­rec­tie­ni­veau;
 • Inven­ti­vi­teit: je werkt vaak met een veel­voud aan bron­nen en sta­ke­hol­ders waar­bij be­no­dig­de in­for­ma­tie moei­lijk voor­han­den kan zijn. Je bent in staat cre­a­tief en zui­ver om te gaan met de no­di­ge bron­nen. Te­ge­lijk is dit ook een be­lang­rij­ke com­pe­ten­tie bij het le­ve­ren van ad­vies. Een GMT of col­le­ge over­tui­gen of in be­we­ging bren­gen vergt vaak een cre­a­tie­ve aan­pak;
 • Ver­bin­dend ver­mo­gen:de pro­jec­ten waar je aan werkt be­staan uit sa­men­ge­stel­de teams van col­le­ga's van di­ver­se af­de­lin­gen. Bij­na al­tijd zijn dit col­le­ga's waar je een bij­dra­ge van no­dig hebt, zon­der dat dit for­meel bin­nen hun taak of ca­pa­ci­teit past. Je moet daar­om brug­gen kun­nen slaan en men­sen met ver­schil­len­de ach­ter­gron­den en be­lan­gen kun­nen be­grij­pen, over­tui­gen en ver­bin­den;
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid:de pro­ject­teams wer­ken bin­nen af­ge­ba­ken­de pe­ri­o­des toe naar con­creet ge­for­mu­leer­de ana­ly­ses en ad­vie­zen. De dead­lines zijn strak en de sco­pe ver­an­dert voort­du­rend. Dit vraagt van jou dat je een dui­de­lijk beeld hebt van het eind­re­sul­taat, hier strak op stuurt en zorgt dat de teams dit bin­nen de ge­stel­de ter­mij­nen re­a­li­se­ren. 

Wij bieden 

 • een bru­to maand­sa­la­ris tus­sen € 5075,- en € 6994,- (schaal 14) op ba­sis van een 36-uri­ge werk­week. Het exac­te sa­la­ris wordt af­ge­stemd op de op­lei­ding, ken­nis en er­va­ring die je mee­brengt;
 • een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met mo­ge­lijk­heid op vast con­tract in­dien je nog niet in dienst bent bij ge­meen­te Am­ster­dam;
 • een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met mo­ge­lijk­heid op vast con­tract in­dien je reeds werk­zaam bent bij ge­meen­te Am­ster­dam en je hebt nog geen vast con­tract;
 • ont­wik­kel- en op­lei­dings­mo­ge­lijk­he­den. Met onze in­ter­ne ex­per­ti­se voor al­ge­me­ne op­lei­din­gen, maat­werk­ont­wik­kel­tra­jec­ten en be­ge­lei­ding in het werk kan je je­zelf blij­ven uit­da­gen;
 • een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get (IKB) van 17,05% van jouw sa­la­ris dat je kunt ge­brui­ken voor bij­voor­beeld ex­tra pen­si­oen­op­bouw, ex­tra ver­lof­da­gen;
 • een pen­si­oen­re­ge­ling bij ABP, het pen­si­oen­fonds voor over­heid en on­der­wijs;
 • een reis­kos­ten­ver­goe­ding van € 0,06 per ki­lo­me­ter, tot 30 ki­lo­me­ter en­ke­le reis woon-werk­af­stand;
 • flexi­bi­li­teit als het gaat om je werk­tij­den en -plek. Met de Am­ster­dam­se Di­gi­ta­le Werk­plek kan je in­log­gen waar én wan­neer je wilt;
 • een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring;
 • een mo­bie­le te­le­foon;
 • Kijk hier voor het over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den.

De organisatie

Bestuur en Organisatie
De organisatie van de gemeente Amsterdam bestaat uit: Bestuur en Organisatie, de clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en zeven stadsdelen. Bestuur en Organisatie is een strategisch, flexibel, professioneel en resultaatgericht onderdeel dat zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het Gemeentelijk Management Team (GMT). Bestuur en Organisatie bestaat uit zes directies en een staf.

Directie Bestuur & Management advies
De directie Bestuur & Management advies (circa 120 fte) bestaat uit de afdelingen Bestuursadvisering, Public Affairs en Bestuurlijke Projecten, Kabinet Burgemeester en Strategie. De bestuursadviseurs van de directie adviseren het college en het gemeentelijk management team (GMT) over politiek gevoelige, strategische en domein overstijgende thema’s, waaronder de verhouding met de stadsdelen, regionale samenwerking en de coördinatie van de relaties met de rijksoverheid en Europa.

Afdeling Strategie
De afdeling Strategie waar je deel van uit zal maken bestaat uit 13 collega's. Zij werken in de rol van programmaleider, projectleider of adviseur. In wisselende samenstelling nemen zij deel in de verschillende projectteams, je werkt daarom met alle teamleden nauw samen.

Het team werkt vanuit een gezamenlijk kader en spreekt elkaar normaliter dagelijks, sinds coronatijd is dit wekelijks. Er worden regelmatig uitjes georganiseerd. Effectief samenwerken en collegialiteit, gezelligheid en een persoonlijke aanpak zijn kenmerkend voor de sfeer. In verband met de richtlijnen van het RIVM werkt het team afwisselend thuis en op kantoor, na de zomer wordt verder afgestemd over de verdeling.

Sollicitatieprocedure

 • De se­lec­tie­pro­ce­du­re start met­een na de slui­tings­ter­mijn van 15-02-2021;
 • Zien we on­vol­doen­de raak­vlak­ken, dan ont­vang je een e-mail;
 • Als je uit­ge­no­digd wordt voor een eer­ste ge­sprek, dan plan­nen we een vi­deo­ge­sprek met je in, in ver­band met de richt­lij­nen van het RIVM wer­ken onze col­le­ga’s na­me­lijk zo­veel mo­ge­lijk thuis. Wij ne­men con­tact met je op om de in­struc­ties hier­voor met je door te ne­men, ruim voor­dat het ge­sprek plaats­vindt. Even­tu­eel volgt een twee­de ge­sprek;
 • Een as­sess­ment of ca­pa­ci­tei­ten­test kan deel uit­ma­ken van de pro­ce­du­re;
 • Van elke col­le­ga die ons komt ver­ster­ken vra­gen wij een re­cen­te Ver­kla­ring Om­trent het Ge­drag (VOG) aan te le­ve­ren;
 • Wil je de va­ca­tu­re­tekst nog eens na­le­zen? Sla deze dan op want na de slui­tings­ter­mijn is de tekst niet meer zicht­baar.

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we  niet in behandeling.

Vragen over deze vacature

Vragen over de vacature kun je stellen aan Mark Louwrier (teamsecretaris) via m.louwrier@amsterdam.nl), of bereikbaar op 06 39 27 05 11.

Vacature informatie

Bedrijf: Gemeente Amsterdam

Locatie: Online

Opleidingsniveau: WO

Op zoek naar een baan?
Wij helpen je graag!