Client Project Controller

Deloitte

Vacature informatie

Bedrijf: Deloitte

Locatie: Amsterdam

Opleidingsniveau:

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Solliciteren

Client Project Controller

De werkzaamheden van de Client Project Controllers zijn toegespitst op de volgende aspecten van project control:

 • Uitvoeren van project control op de grootste projecten binnen Deloitte;
 • Het uitvoeren van een periodieke review op het projectbeheer van niet grote projecten (op basis van een steekproef);
 • Analyse en rapportage van key client performance;
 • Uitvoeren van ad hoc projecten om de beheersing van onze projecten te verbeteren.

Op basis van deze werkzaamheden zullen de volgende interne rapportages worden opgesteld:

 • Performance en risico analyse van de grootste projecten en klanten (maandelijks);
 • Kwaliteits- en risico analyse van de overige projecten (per kwartaal op basis van uitgevoerde steekproef)

Project control op de grote projecten

De engagement partner op een project is uiteindelijk verantwoordelijk voor alle aspecten van het project inclusief de adminstratie. Echter, het is de taak van de project controller om control uit te oefenen, en draagt daarmee tevens de volledige verantwoordelijkheid voor een juist projectbeheer. De volgende zaken vallen onder deze verantwoordelijkheid:

 • Assignmentnummers zijn adequaat opgezet in het systeem, inclusief tariefstelling om effectief en efficient project management mogelijk te makelijk;
 • Facturatie is conform contractuele afspraken en vindt tijdig plaats in overeenstemming met de "9 guiding principles" en interne richtlijnen credit control. Adequate opvolging bij oplopende DoB;
 • Tijdige ontvangst van uitstaande facturen en adequate opvolging bij oplopende DSO;
 • Gewerkte uren door leden van het projectteam zijn tijdig, juist en volledig verantwoord in overeenstemming met de interne "guidelines for timewriting";
 • Monitoring van de project performance, inclusief outlook en forecast ("estimate to complete") en de risico's die besloten liggen in het project (zowel kwantitatief als kwalitatief), inclusief een analyse naar oorzaken onder- of performance ten opzichte van budget en/ of overige interne standaarden;
 • Waardering van de omzet en eventuele correcties via "unplanned fee adjustments" of voorzieningen vindt maandelijks plaats en wordt tijdig in SAP verantwoord. De berekening van de waarderingsaanpassingen vindt plaats op basis van het standaard model (Revenue Performance Tool);

Project controllers stellen maandelijks een memo per project op waarin zij bovenstaande zaken toelichten en omschrijven. Hierin wordt met name aandacht besteed aan de risico's binnen het project en verwachte ontwikkelingen ten aanzien van bovenstaande aspecten en zal zowel kwantitatief financieel als kwalitatief van aard zijn.

Bepaalde operationele taken zijn binnen Deloitte centraal belegd bij USI, de Client Project Controller beoordeelt tezamen met de business wat de meest efficiënte en effectieve procesinrichting is, daarbij zoveel mogelijk gebruik makend van de resources van USI. Eventuele verstoringen in het proces of eventuele andere afwijkingen ten opzichte van interne normen, worden tijdig en aan het juiste adres geëscaleerd (waaronder aan de manager project control en de CFO).

Kwaliteitsreview projectbeheer

Ieder kwartaal zal op basis van een steekproef worden beoordeeld wat de kwaliteit is van het projectbeheer binnen Deloitte. Deze steekproef omvat normaal gesproken 200 projecten waarvoor o.m. de volgende zaken zullen worden beoordeeld:

 • Omzetwaardering in overeenstemming met IFRS en interne richtlijnen (tijdige, juiste en volledige boeking van projectvoorzieningen, berekend op ons interne standaard model);
 • Opzet van projectadministraties in overeenstemming met interne richtlijnen (bijvoorbeeld: tijdig sluiten van assignment nummers, separaat opzetten nummers voor opdrachten tegen vaste aanneemsom en regieopdrachten, opzet van juiste tarieven, etcetera);
 • Toepassing van de "9 guiding principles for working capital management";
 • Kwaliteit en validiteit van facturatie (o.a. of deze in overeenstemming met contractuele voorwaarden en interne urenregistraties zijn);
 • Kwaliteit en vastlegging van contractuele voorwaarden.

Op basis van de uitkomst van deze review zal ieder kwartaal een dashboard opgesteld worden met betrekking tot de algemene kwaliteit van het projectbeheer en zullen separate projecten worden geïnitieerd ter verbetering.

Key client performance

Maandelijks stelt de Client Project Controller een analyse op van de (financiële) performance op onze key clients ten behoeve van centrale monitoring alsook ter ondersteuning van de Lead Client Service Partner. Dit zal omvatten :

 • Analyse van omzet / Client Service Contribution ten opzichte van budget (actuals, (re)forecast);
 • Berekening van (te verlenen) volume discounts en onderlinge verdeling;
 • Analyse van de DoB en DSO en te ondernemen acties;
 • Eventuele compliance gerelateerde zaken zoals independence.

Onze key clients bedienen wij vaak in verschillende landen en via verschillende functions, de analyse zal een totaaloverzicht moeten geven van de financiële performance alsook een kwalitatieve analyse van verwachte ontwikkelingen en risico's.

De cijfermatige invulling van deze analyses zullen zoveel mogelijk worden belegd bij USI, de Client Project Controllers blijven echter verantwoordelijk en zullen op basis van account meetings met de LCSP een kwalitatieve analyse opstellen.

Overige projecten

Naar aanleiding van bovenstaande periodieke analyses kunnen separate projecten worden opgestart ter verbetering van het projectbeheer of beheersing van geïdentificeerde risico’s. Deze projecten zullen in beginsel een ad-hoc karakter hebben, maar kunnen uitmonden in een periodieke analyse indien noodzakelijk voor een adequate beheersing van onze projectadministratie.

De ideale Client Project Controller:

 • Is analytisch sterk en is in staat (interne) procedures en richtlijnen (inclusief IFRS regelgeving) te vertalen naar concrete acties met betrekking tot projectbeheer;
 • Heeft sterke accounting technische vaardigheden;
 • Is kritisch en doortastend ten aanzien van de door de het project team gepresenteerde informatie en biedt adequaat weerwoord indien deze informatie niet voldoende is, of bepaalde procedures niet worden nageleefd;
 • Is communicatief vaardig en weet de juiste balans aan te brengen in een kritische houding en samen met het team zoeken naar oplossingen;
 • Heeft sterke schriftelijke vaardigheden en kan kort en bondig de overwegingen en uitkomsten van uitgevoerde analyses formuleren (in het Nederlands en Engels);
 • Toont verantwoordelijkheid ten aanzien van de aan haar/ hem toegekende projecten en opdrachten:
  • Draagt zorg voor tijdige afronding en conclusies;
  • Communiceert helder omtrent de voortgang;
  • Werkt zelfstandig, maar zorgt dat zij/ hij in staat is om te allen tijde verantwoording af te leggen over verrichte werkzaamheden en de uitkomsten daarvan;
 • Heeft bij voorkeur enkele jaren ervaring in de accountancy als auditor of als eerder vergelijkbare ervaring als controller in een projectorganisatie.

Deloitte en de achtergrond van de rol

Met kantoren in heel Nederland - waaronder het gloednieuwe en innovatieve pand op de Zuidas, The Edge - en ruim 6000 medewerkers is Deloitte een toonaangevende organisatie op het gebied van Audit, Risk Advisory, Tax & Legal, Consulting en Financial Advisory Services. Topics als cyber, digital en (data) analytics hebben een belangrijke plaats in onze proposities naar de klant. Bijzonder aan onze organisatie is de continue aandacht voor innovatie, op allerlei vlakken. De cultuur kan het best omschreven worden als informeel, jong en ambitieus.

Binnen Deloitte wordt door de verschillende functions en service lines gewerkt aan duizenden grote en kleine projecten voor haar klanten. De primaire verantwoordelijkheid voor het rapporteren van de juiste resultaten in overeenstemming met IFRS ligt bij de verantwoordelijke partner en manager op het project. Om ook op centraal niveau onze projectadministratie onder controle te houden, voert Finance & Control een aantal werkzaamheden uit om te zorgen dat onze omzet in zijn totaliteit gewaardeerd is in overeenstemming met IFRS en dat interne richtlijnen met betrekking tot ons werkkapitaal worden nageleefd. De Client Project Controllers vervullen hierbij een sleutelrol.

Vacature informatie

Bedrijf: Deloitte

Locatie: Amsterdam

Opleidingsniveau:

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Solliciteren

Meer vacatures

Vacatures