ConQuaestor: Eigenbelang tegengaan via intern toezicht

18 maart 2013 consultancy.nl

SNS, Liborgate, Amarantis, Vestia en andere recente debacles laten zien dat mensen de neiging kunnen hebben om met name het eigenbelang (individueel of die van de organisatie) te dienen. Dergelijk gedrag heeft echter geleid tot de nodige fiasco’s en aanzienlijke maatschappelijke schades. De organisaties die hiermee te maken hebben gehad hebben alle een hoge prijs moeten betalen voor dit gedrag. Aanzienlijke verliezen, overname of ontmanteling waren het gevolg. Met andere woorden: dergelijk gedrag vormt een direct risico voor de continuïteit van een organisatie.
 
Een drietal factoren maken echter dat dergelijk gedrag in onvoldoende mate als risicovol wordt gezien. Allereerst is een mens beperkte rationeel (bounded rationality) omdat hij niet altijd over volledige informatie en voldoende tijd beschikt en zijn cognitieve beperkingen kent. Ten tweede kan de kwaliteit van besluitvorming door groepsprocessen verminderen (group think), waardoor er bedrijfsblindheid ontstaat. En ten derde is er een te gering risicobewustzijn. Door deze factoren overziet men de gevolgen van dergelijk gedrag niet op de langere termijn en onderschat men de risico’s.
 
Dit wetende maakt dat het voor iedere organisatie van essentieel belang is om voldoende effectieve en robuuste checks and balances in te bouwen en binnen de diverse gremia ook zorg te dragen voor voldoende compenserende krachtenvelden, ofwel countervailing power. Dit blijkt veelal in onvoldoende mate aanwezig.
 
ConQuaestor - Interne Toezicht
 
Intern toezicht
Een belangrijke rol hierin speelt het intern toezicht. Interne toezichthouders dienen zich ten volle bewust te zijn van de noodzaak van hun taken. Zij maken deel uit van de checks and balances en dienen zich ook zo te positioneren en te gedragen in een organisatie. Niet omdat men geen vertrouwen heeft in de eigen organisatie en haar mensen, maar omdat men vanuit risicobewustzijn het aan de organisatie en haar stakeholders verplicht is. Zo word de continuïteit van een organisatie adequaat geborgd.
 
Een artikel van Ramon Viering, Senior Consultant bij adviesbureau ConQuaestor.

Nieuws

Meer nieuws over